دنیای ریاضیات این وبلاگ جهت کمک به دانش آموزان عزیز در فراگیری ریاضیات و همفکری با همکاران و بهره بردن از نظریات سازنده آنها ایجاد شده است http://math-mis.mihanblog.com 2018-12-16T17:55:00+01:00 text/html 2016-10-20T22:53:47+01:00 math-mis.mihanblog.com سارا فرهادی دست آفزارآموزش فصل فضا هندسه سوم ریاضی http://math-mis.mihanblog.com/post/2652 <p align="center"> <br></p><p align="center"><img name="p8ACE-WUKapo7M:" class="rg_ic rg_i" style="width: 212px; height: 263px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px;" alt="Kuvahaun tulos haulle ‫تصاویر حجم هندسی‬‎" src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQyM-xrfDXwU3PtER9kz_9l-ZBiRfN2Xn3YDnHxzGzNrw0QYMUS" jsaction="load:str.tbn" data-sz="f"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://uplod.ir/89lp4mlcpg05/دست_افزار_آموزش_هندسه_2_سوم_ریاضی.exe.htm"><font size="3">http://uplod.ir/89lp4mlcpg05/دست_افزار_آموزش_هندسه_2_سوم_ریاضی.exe.htm</font></a><br></p> text/html 2016-10-20T22:35:49+01:00 math-mis.mihanblog.com سارا فرهادی اموزش فصل فضا ریاضی نهم http://math-mis.mihanblog.com/post/2651 <p align="center"> <img name="reYWY351MnX2hM:" class="rg_ic rg_i" style="width: 333px; height: 286px; margin-top: 0px; margin-right: -7px; margin-left: -22px;" alt="Kuvahaun tulos haulle ‫تصاویر حجم هندسی‬‎" src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRyeLzKRV9MxqhwrLdIuAc9LaLfS_dAqfVrR7gOWP7oET8zjAcpDQ" jsaction="load:str.tbn" data-sz="f"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><a href="http://uplod.ir/gkqlz5g9bji3/دست_افزار_آموزشی_حجم_ریاضی_نهم_(2).exe.htm"><strong><font size="3">http://uplod.ir/gkqlz5g9bji3/دست_افزار_آموزشی_حجم_ریاضی_نهم_(2).exe.htm</font></strong></a><br></p> text/html 2015-10-14T12:56:02+01:00 math-mis.mihanblog.com سارا فرهادی دانلود مجله رشد آموزش ریاضی (ویژه دبیران ریاضی) پاییز ۱۳۹۴ http://math-mis.mihanblog.com/post/2650 <p align="center"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>دانلود مجله رشد آموزش ریاضی شماره ۱۲۱</strong></span></span> </p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>(ویژه ی دبیران ریاضی)</strong></span></span> </p><div align="center" class="post-graphical-image"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://riazisara.ir/post/2115/"><img title="مجله رشد آموزش ریاضی مهر 94" style="width: 200px; height: 300px;" alt="مجله رشد آموزش ریاضی مهر 94" src="http://dl.riazisara.ir/pic/post/2115.jpg"></a></span> </div><p align="justify" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">یکصد و بیست و یکمین شماره ی مجله رشد </span><a href="http://riazisara.ir/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">آموزش ریاضی</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> ویژه دبیران ریاضی منتشر گردید</span><a href="http://riazisara.ir/post/2115/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">.</span></a></span></span> </p><p align="justify" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">در این شماره مطالب زیر را می خوانید</span><a href="http://riazisara.ir/post/2115"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">:</span></a></span></span> </p><p align="justify" style="text-align: justify;"><span id="more-2115"></span> </p><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><table align="Right" class="label grid" id="ctl00_cphMiddle_SAMPARL_Web_View_Magazine2UI_Magazine2ShowIssue00cphMiddle_658_dgArticle" style="width: 100%; line-height: 18px; font-size: 14px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3"><tbody><tr class="tableHeader"><td align="center"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">عنوان</span></span></span></strong> </td><td align="center" style="width: 30%;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">نویسنده</span></span></span></strong> </td></tr><tr class="tableItem"><td><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">واقعاً دنیا که آخر نشده!</span></span></span> </td><td class="content" style="line-height: 18px; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">زهرا گویا</span></span></span> </td></tr><tr class="tableAlternateItem"><td><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">تحلیل محتوای، فصل «جبر و معادله» کتاب ریاضی پایه هفتم به روش ویلیام رومی</span></span></span> </td><td class="content" style="line-height: 18px; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">آرزو بشیر، نرگس یافتیان</span></span></span> </td></tr><tr class="tableItem"><td><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">تحلیل محتوای کتاب‌های ریاضی تازه تألیف ششم، هفتم و اول راهنمایی قدیم با استفاده از تکنیک ویلیام رومی</span></span></span> </td><td class="content" style="line-height: 18px; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">نسرین نیکدل، پری مسلمی‌پور لالمی، مهین کرامتی</span></span></span> </td></tr><tr class="tableAlternateItem"><td><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">نقش سؤال‌های پاسخ ـ باز و فرآیند ـ باز در آموزش ریاضی</span></span></span> </td><td class="content" style="line-height: 18px; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">حمید دافعی</span></span></span> </td></tr><tr class="tableItem"><td><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">استدلال و اهمیت آن در </span><a href="http://riazisara.ir/post/2115"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزش ریاضی</span></a></span></span> </td><td class="content" style="line-height: 18px; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">سیروس شاداب‌فر</span></span></span> </td></tr><tr class="tableAlternateItem"><td><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ماشین‌حساب در ریاضیات مدرسه‌ای دوره‌ ابتدایی: از منظر سنگاپور</span></span></span> </td><td class="content" style="line-height: 18px; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">کُی فُنگ لی، مترجم: مجتبی اسکندری</span></span></span> </td></tr><tr class="tableItem"><td><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">سرگرمی با سال شمسی ۱۳۹۴</span></span></span> </td><td class="content" style="line-height: 18px; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">قدرت‌الله کشیری</span></span></span> </td></tr><tr class="tableAlternateItem"><td><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">۳۰ دانش‌آموز، ۲۹ نگاه</span></span></span> </td><td class="content" style="line-height: 18px; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">مریم محسنی</span></span></span> </td></tr><tr class="tableItem"><td><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">مفاهیم کلیدی ریاضی دوره ابتدایی</span></span></span> </td><td class="content" style="line-height: 18px; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">محمدحسام قاسمی</span></span></span> </td></tr><tr class="tableAlternateItem"><td><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">کمک به یادگیری درس‌های ریاضی و علوم دانش‌آموزان از طریق تکلیف منزل</span></span></span> </td><td class="content" style="line-height: 18px; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">لیندا اِ. میلبورن، دیوید اِل. هاری، مترجم: فاطمه قاسمی</span></span></span> </td></tr><tr class="tableItem"><td><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">دنیا که آخر نشده است!</span></span></span> </td><td class="content" style="line-height: 18px; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">میرزا جلیلی</span></span></span> </td></tr><tr class="tableAlternateItem"><td><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">معرفی کتاب: چند توصیه</span><a href="http://riazisara.ir/post/2115"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"> </span></a><span style="color: rgb(128, 0, 0);">آموزشی از رابرت رمزی</span></span></span> </td><td class="content" style="line-height: 18px; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">سیدمحمد غلامزاده محمودی</span></span></span> </td></tr><tr class="tableItem"><td><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">برچسب جدید: کاهش تنفر از درس ریاضی!</span></span></span> </td><td class="content" style="line-height: 18px; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">محمود علوی</span></span></span> </td></tr><tr class="tableAlternateItem"><td><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ارزشیابی توصیفی</span></span></span> </td><td class="content" style="line-height: 18px; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">نرگس اصلاح‌کن</span></span></span> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><p><br></p><div align="center"><hr style="font: 11px/15px tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><p style="text-align: center;"><span style="border-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px; outline: rgb(0, 0, 0) 0px; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px; border-right-color: currentColor; background-color: transparent;"><span style="border-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px; outline: rgb(0, 0, 0) 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; border-right-color: currentColor; background-color: transparent;"><span style="border-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px; outline: rgb(0, 0, 0) 0px; color: rgb(0, 153, 255); font-size: 11px; border-right-color: currentColor; background-color: transparent;"><strong>دانلود مجله رشد آموزش ریاضی&nbsp; (ویژه دبیران ریاضی) پاییز ۱۳۹۴</strong></span></span></span> </p><p style="text-align: center;">&nbsp; </p></div><table width="448" height="172" style="width: 100%; height: 100%;" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td width="234" style="text-align: center; background-color: rgb(102, 255, 255);" colspan="2"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="border-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px; outline: rgb(0, 0, 0) 0px; background-color: transparent;"><span style="border-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px; outline: rgb(0, 0, 0) 0px; background-color: transparent;"><span style="border-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px; outline: rgb(0, 0, 0) 0px; background-color: transparent;"><strong><font style="background-color: rgb(102, 255, 255);">دانلود فایل</font></strong></span></span></span></span></span></span> </td></tr><tr><td width="234" rowspan="4"><form action="http://s3.picofile.com/file/8214911826/roshd_amoozesh_riazi_121_paeez94.rar.html" method="post"><table width="56" height="56" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://dl.riazisara.ir/download/mag/roshd-amoozesh-riazi/roshd-amoozesh-riazi-121-paeez94.rar"><img title="برای دانلود فایل با لینک مستقیم از سایت رباضی سرا کلیک کنید." style="width: 190px; height: 38px;" alt="برای دانلود فایل با لینک مستقیم از سایت رباضی سرا کلیک کنید." src="http://dl.riazisara.ir/pic/logo/download-riazisara.gif"></a></span><br><input name="I2" align="left" style="cursor: pointer;" type="image" src="http://s5.picofile.com/file/8136133992/download_komaki.gif"> </p></td></tr></tbody></table></form></td><td><p style="font: 11px/15px tahoma, Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; outline: rgb(0, 0, 0) 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: transparent;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><strong>فرمت فایل : <span style="color: rgb(0, 0, 205);">pdf</span></strong></span></span> </p></td></tr><tr><td><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><strong>حجم فایل : <span style="color: rgb(0, 0, 205);">۳٫۲ مگابایت</span></strong></span></span> </td></tr><tr><td><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><strong>پسورد فایل:&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://www.riazisara.ir/"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">بدون پسورد</span></a></span></strong></span></span> </td></tr><tr><td><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>منبع: </strong></span><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://www.riazisara.ir/"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">ریاضی سرا</span></a></span></strong></span></span> </td></tr></tbody></table> text/html 2015-10-01T15:11:21+01:00 math-mis.mihanblog.com سارا فرهادی آزمون ریاضی قلم چی http://math-mis.mihanblog.com/post/2649 <p align="center"> <br></p><p style="text-align: center;">سوالات <a href="http://soheilsasani.blogfa.com/" target="_blank">و</a> پاسخنامه ریاضیات آزمون روز جمعه <a href="http://soheilsasani.blogfa.com/" target="_blank">۹۴/۷/۳</a> قلم چی را در ادامه دانلود نمایید<a href="http://soheilsasani.blogfa.com/" target="_blank">.</a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://dl.riazisara.ir/download/test/ghalamchi/azmoon-ghalamchi-940703-r9.zip" target="_blank"><span><span><span><span><span><span><strong>دانلود سوالات و پاسخنامه&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><strong>ریاضی ۹ سال سوم</strong></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><strong>&nbsp;دوره اول متوسطه</strong></span></span></span></span></span></span></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://dl.riazisara.ir/download/test/ghalamchi/azmoon-ghalamchi-940703-2e.zip" target="_blank"><span><span><span><span><span><span><strong>دانلود سوالات و پاسخنامه ریاضی&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><strong>سال دوم انسانی</strong></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><strong>&nbsp;(دوره دوم متوسطه)</strong></span></span></span></span></span></span></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://dl.riazisara.ir/download/test/ghalamchi/azmoon-ghalamchi-940703-2t.zip" target="_blank"><span><span><span><span><span><span><strong>دانلود سوالات و پاسخنامه ریاضی&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><strong>سال دوم تجربی</strong></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><strong>&nbsp;(دوره دوم متوسطه)</strong></span></span></span></span></span></span></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://dl.riazisara.ir/download/test/ghalamchi/azmoon-ghalamchi-940703-2r.zip" target="_blank"><span><span><span><span><span><span><strong>دانلود سوالات و پاسخنامه ریاضی&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><strong>سال دوم ریاضی</strong></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><strong>&nbsp;(دوره دوم متوسطه)</strong></span></span></span></span></span></span></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://dl.riazisara.ir/download/test/ghalamchi/azmoon-ghalamchi-940703-3e.zip" target="_blank"><span><span><span><span><span><span><strong>دانلود سوالات و پاسخنامه ریاضی&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><strong>سال سوم انسانی</strong></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><strong>&nbsp;(دوره دوم متوسطه)</strong></span></span></span></span></span></span></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://dl.riazisara.ir/download/test/ghalamchi/azmoon-ghalamchi-940703-3t.zip" target="_blank"><span><span><span><span><span><span><strong>دانلود سوالات و پاسخنامه ریاضی&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><strong>سال سوم تجربی</strong></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><strong>&nbsp;(دوره دوم متوسطه)</strong></span></span></span></span></span></span></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://dl.riazisara.ir/download/test/ghalamchi/azmoon-ghalamchi-940703-3r.zip" target="_blank"><span><span><span><span><span><span><strong>دانلود سوالات و پاسخنامه ریاضی&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><strong>سال سوم ریاضی</strong></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><strong>&nbsp;(دوره دوم متوسطه)</strong></span></span></span></span></span></span></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://dl.riazisara.ir/download/test/ghalamchi/azmoon-ghalamchi-940703-4e.zip" target="_blank"><span><span><span><span><span><span><strong>دانلود سوالات و پاسخنامه ریاضی&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><strong>سال چهارم انسانی</strong></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><strong>&nbsp;(دوره دوم متوسطه)</strong></span></span></span></span></span></span></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://dl.riazisara.ir/download/test/ghalamchi/azmoon-ghalamchi-940703-4t.zip" target="_blank"><span><span><span><span><span><span><strong>دانلود سوالات و پاسخنامه ریاضی&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><strong>سال چهارم تجربی</strong></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><strong>&nbsp;(دوره دوم متوسطه)</strong></span></span></span></span></span></span></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://dl.riazisara.ir/download/test/ghalamchi/azmoon-ghalamchi-940703-4r.zip" target="_blank"><span><span><span><span><span><span><strong>دانلود سوالات و پاسخنامه ریاضی&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><strong>سال چهارم ریاضی</strong></span></span></span></span></span></span><span><span><span><span><span><span><strong>&nbsp;(دوره دوم متوسطه)</strong></span></span></span></span></span></span></a></p> text/html 2015-10-01T14:54:04+01:00 math-mis.mihanblog.com سارا فرهادی آموزش نرم افزار visio http://math-mis.mihanblog.com/post/2648 <p align="center"> <span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://riazisara.ir/post/1743/"><img title="آموزش ویزیو,آموزش visio" style="width: 272px; height: 169px;" alt="آموزش ویزیو,آموزش visio" src="http://dl.riazisara.ir/pic/post/1743.jpg"></a></span> </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;">نرم افزار visio ابزاری برای رسم انواع گراف و دیاگرام می باشد. تصاویر گرافیکی رسم شده در این نرم افزار دارای ماهیت برداری (vector) است. به همین دلیل تهیه plot در هر اندازه از دیاگرام های این برنامه برای شما فراهم است<a href="http://riazisara.ir/post/1743">.</a></span></span></span> </p><p align="justify" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">فایل آموزش استفاده از نرم افزار visio به صورت pdf در ادامه ی این مطلب برای استفاده ی علاقمندان قرار داده شده است</span><a href="http://riazisara.ir/post/1743"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">.</span></a></span></span> </p><p><span id="more-1743"></span> </p><p> &nbsp; </p><p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>این کتاب در ۸ فصل به شرح زیر تدوین گردیده است.</strong></span></span></span> </p><p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>فصل اول : شروع به کار Visio2010</strong></span></span></span> </p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">آشنایی با محیط نرم افزار Visio2010</span></span></span> </li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">سفارشی سازی QAT</span></span></span> </li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ویرایش روبان ها</span></span></span> </li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">دسترسی به نمونه های رسم شده</span></span></span> </li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ایجاد صفحه کاری جدید</span></span></span> </li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">پنل های وظائف (Task Penes)</span></span></span> </li></ul><p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>فصل دوم : استفاده از شابلن ها یا Stencil ها</strong></span></span></span> </p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">باز و بسته کردن Stencil ها</span></span></span> </li><li><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">نحوی </span><a href="http://riazisara.ir/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">نمایش </span></a><span style="color: rgb(0, 0, 0);">محتوای Stencil</span></span></span> </li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">آشنایی با Document Stencil</span></span></span> </li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ایجاد Stencil یا شابلن جدید</span></span></span> </li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ایجاد و ویرایش شکل های یک Stencil</span></span></span> </li></ul><p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>فصل سوم : مدیریت شکل ها (Shapes )</strong></span></span></span> </p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">جستجوی شکل ها</span></span></span> </li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">انتخاب شکل ها</span></span></span> </li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ویرایش شکل ها</span></span></span> </li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ترکیب شکل ها</span></span></span> </li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ویرایش خطوط</span></span></span> </li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">دسترسی به تنظیمات خاص یک شکل</span></span></span> </li></ul><p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>فصل چهارم : تنظیمات صفحه</strong></span></span></span> </p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">تنظیمات چاپ</span></span></span> </li><li><a href="http://riazisara.ir/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">تغییر زمینه صفحه</span></span></span></a> </li></ul><p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>فصل پنجم : برقراری ارتباط بین اشیاء</strong></span></span></span> </p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">نقاط اتصال Connection Points</span></span></span> </li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">تنظیمات برش ها(Jumps )</span></span></span> </li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">انواعConnector</span></span></span> </li></ul><p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>فصل ششم : کار با لایه ها</strong></span></span></span> </p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">پنجره ویژگی های لایه</span></span></span> </li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">انتخاب شکل های یک لایه</span></span></span> </li></ul><p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>فصل هفتم : ترسیم های شاخص</strong></span></span></span> </p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">رسم Pivot Diagram</span></span></span> </li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">رسمGantt Chart</span></span></span> </li><li><a href="http://riazisara.ir/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">رسم نمودار سازمانی</span></span></span></a> </li></ul><p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong>فصل هشتم : ارتباط شکل ها و داده های خارجی</strong></span></span></span> </p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">اتصال داه ها به یک ترسیم</span></span></span> </li><li><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">نمایش گرافیکی </span><a href="http://riazisara.ir/"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">داده ها</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> (Data Graphic )</span></span></span> </li></ul><div align="center"><hr style="font: 11px/15px tahoma, Arial, sans-serif; text-align: right; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><p style="text-align: center;"><span style="border-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px; outline: rgb(0, 0, 0) 0px; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 11px; border-right-color: currentColor; background-color: transparent;"><span style="border-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px; outline: rgb(0, 0, 0) 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; border-right-color: currentColor; background-color: transparent;"><span style="border-width: 0px; margin: 0px; padding: 0px; outline: rgb(0, 0, 0) 0px; color: rgb(0, 153, 255); font-size: 11px; border-right-color: currentColor; background-color: transparent;"><strong>دانلود کتاب آموزش نرم افزار visio</strong></span></span></span> </p></div><div align="center"><table style="width: 100%; height: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td rowspan="1" colspan="3"><div align="center" class="post-graphical-image"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://dl.riazisara.ir/download/amoozeshi/amoozeshe-narmafzar/amoozesh-visio.zip"><img title="برای دانلود فایل با لینک مستقیم از سایت رباضی سرا کلیک کنید." style="width: 190px; height: 38px;" alt="برای دانلود فایل با لینک مستقیم از سایت رباضی سرا کلیک کنید." src="http://dl.riazisara.ir/pic/logo/download-riazisara.gif"></a></span> </div></td><td rowspan="1" colspan="4"><div align="center" class="post-graphical-image"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://s5.picofile.com/file/8156568926/amoozesh_visio.zip.html" target="_blank"><img title="در صورتی که لینک مستقیم مشکل دارد فایل مورد نظر را از اینجا دانلود کنید." style="width: 190px; height: 38px;" alt="در صورتی که لینک مستقیم مشکل دارد فایل مورد نظر را از اینجا دانلود کنید." src="http://s5.picofile.com/file/8136133992/download_komaki.gif"></a></span> </div></td></tr><tr><td rowspan="1" colspan="2"><p style="font: 11px/15px tahoma, Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; outline: rgb(0, 0, 0) 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: transparent;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>فرمت فایل : <span style="color: rgb(0, 0, 205);">pdf</span></strong></span> </p></td><td rowspan="1" colspan="2"><p style="font: 11px/15px tahoma, Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; outline: rgb(0, 0, 0) 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: transparent;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>حجم فایل : <span style="color: rgb(0, 0, 205);">۵٫۵ مگابایت</span></strong></span> </p></td><td rowspan="1" colspan="3"><p style="font: 11px/15px tahoma, Arial, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px; outline: rgb(0, 0, 0) 0px; border: 0px currentColor; border-image: none; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: transparent;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12px;"><strong><strong><strong>پسورد فایل: <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://www.riazisara.ir/"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">www.riazisara.ir</span></a></span></strong></strong></strong></span> </p></td></tr><tr><td style="text-align: center;" colspan="2"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>تعداد صفحات : </strong></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>۴۶ صفحه</strong></span></span></span> </td><td style="text-align: center;" colspan="2"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>زبان : </strong></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>فارسی</strong></span></span></span> </td><td style="text-align: center;" colspan="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>نویسنده: </strong></span></span></span><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>وحید فرزام</strong></span></span></span> </td></tr></tbody></table></div><div class="yarpp-related"><p><hr><p></p><p></p></div> text/html 2015-10-01T14:52:23+01:00 math-mis.mihanblog.com سارا فرهادی انیمیشن اعداد صحیح http://math-mis.mihanblog.com/post/2647 <p align="center"> <a id="downloadlink" href="http://s1.picofile.com/d/0c95fef9-0c7e-4758-9d7f-1ade76528947/sum_border.swf"><img alt="" src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif"></a></p><p align="center">&nbsp;<img style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" alt="" src="http://www.uplooder.net/img/image/13/3f40790fc7ac6d76c23fa85053ebe5a8/00.gif"></p> text/html 2015-10-01T14:07:44+01:00 math-mis.mihanblog.com سارا فرهادی دانلود برنامه cabri3d http://math-mis.mihanblog.com/post/2646 <p align="center"> <br></p><p>&nbsp;</p><p align="center"><a href="http://s5.picofile.com/file/8170675676/Cabri_3D_v2_1_2.zip.html"><font size="3">دانلود مستقیم فایل فشرده نرم افزار</font></a></p><font size="3"><p align="center"><a href="http://s5.picofile.com/file/8170675676/Cabri_3D_v2_1_2.zip.html"><font size="3"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQREhAUEBAVFBUUFRUVEBQVFBQUFBUXFRUXFxQVFBQYHCggGBwlGxYVIjEiJSkrLi4uGB8zOD8sNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkHyYvLiwsLSw0OCwsLCwsLCwsLCwvLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLDcsLCwvOP/AABEIAJcBTQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAgMBAQEAAAAAAAAAAAAABgcBBAUDAgj/xABLEAABAwIBBgYOBwYFBQAAAAABAAIDBBEFBhITITFBUVJhcYGhBxUWFyIyU1SRkqKxstEUNEJyc4LBIzM1g7PCQ0Rik/AkRcPT4f/EABoBAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBQb/xAAtEQACAgEDAwQCAQMFAAAAAAAAAQIRAwQSEyExUQVBYXEiMzIUI4EGscHh8P/aAAwDAQACEQMRAD8AuZERAEWvX1zIGF8rg1o9JPA0byodXY/JUXsdDFwX8Jw/1H9B1rSGNy7FJ5FHuSqsxeKM2Ls53Fb4R6dw6VpnGXu8SMNHC436hZQuTFgzVE3pK589fI/xnnmvqXTHTo55ZyfuxV32p2N5PB/VY7cDzpvsfJVwUV/6eJTnZY/bgedN9j5J24HnTfY+SrhE4IjnkWP24HnTfY+SduB5032Pkq4ROCI52WP24HnTfY+SduB5032Pkq4ROCI55Fj9uB5032PknbgedN9j5KuETgiOeRY/bgedN9j5J24HnTfY+SrhE4IjnkWP24HnTfY+SduB5032Pkq4ROCI55Fj9uB5032PknbgedN9j5KuETgiOeRY/bgedN9j5J24HnTfY+SrhE4IjnkWP24HnTfY+SduB5032Pkq4ROCI55Fj9uB5032PknbgedN9j5KuETgiOeRY/bgedN9j5J24HnTfY+SrhE4IjnkWP24HnTfY+SduB5032Pkq4ROCI55Fj9uB5032PknbgedN9j5KuET+niOeRZLMVB2VLT6nyW3FXOOxzHf85FVa9I5nN8VxHMVD06JWdlsMxAfbaW8u0LbY8EXBBHCFWVFlJKywec8cu1SLDsXZJridmO3t3H5rCeBo2jmTJYi0aLEQ85rxmv3Dc7m+S3lg013Nk7CIigkLWxKvZTxvklNmtHSTuaOEkrZVXZXY2auoMTD+xhNtWx7xcOfzbQOa+9aY4b3RTJParPOuxN9VIZZtTR+6j3NHAOE8J3rTqKku5twXnI++obBsXwvSjFI8+UmwiLWqMQij1SSsaeAuAPoUtpdyEm+xsoue3HKc7KiP1gPet6OQOF2kEbiCCPSEUk+xLi13R9IiKSoREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBfUby03BsV8ogJJhmLaQBknjfZcpbg2KZ50ch8MeKeOPmqvBsu7RVpe0WNpGa2nfq3rny4kzox5WiykWjguIioia/Y4eDIOBw2/oelby4GqdM7E7VnBy4xf6LSSvabPfaOLhzn7xzDOPQqsw6PNYOVSHsuV2dPSU4OprXSvHK85rOpr/SuMwWAXbpo0rOTUS60ZWtiFcyFhfIbDcN5PABvK2HvABJNgNZKiUM/wBJmM0gvHHqiYdm3Vccu09A3K+fMsUbJ0uneadex1YIH1A0lXMaanPixsP7WQcp3Dq17N62afF6Km1UuGxvI/xJhpHHluVzpA6Z2c834BwLvUORNZKxkkUDHMeLsJla0kcx2LxZaieSXTqfSR0WHBBPI6R4vywa8Wlwylc3eNG35LTdS0U5zqQvoZtwa4mJx4HNO7qXaOQFf5sz/fYuDieCyQPdHMwMkbbOAcHWuARrHIVXlyQ6yLR0+mzvbjfUzTYm+OTQVjQ1/wBiQfu5L7Ne4n/lti7CjlS3SxmKXWRricdoPBzFbOTOImRpjkPhx6rna5uwHnGw9HCvV0mp5PxZ4ev0Lw/kl0O0sZ44R6VtYZC180DHtDmvkja9p2Oa54DgeQglSrKbDMPozGO1sLy8ONtbbAW32N9q6MmRxkklZwQxqSbbIWCsrv0NNhtS9sbqDQF5zWPikcLOOzZbfyFc7G8FdRTGJzy9hGfC8+MWkkFrrbXNI277hI5W5bZKhLGq3J2aK8jUs8o31h81MsFyYg+jmqrG6UZpeyIk5gaL2u0eO48urWFzDjMGztXR5nF0Tb2+9b9FHLJtqK7E8cUluZxQVjOG4j0qQZQZORRwxVdECyKTN00NyWtz9TXsv4pDiAQNWvkXvieB03a6Kpgp2MkBjMj2ixNzo5L8l3X6FHP0XT3ol4er6/JGVjOHCFlWBTZI0bo4mS00ZmkhLi8jwrgMBN+EF49Cvly7EVx495X6wTwlYZewzto1O5xqPWphkxgVNLSyz1UDJcwvLc8Xs1jQTbpv6FOTJtjZEIbpURAu5UB4CpTkNgdPVCb6RAyTMzMzOF82+de3BsHoXnlXglPFFT1FHEyNjnFkmYLA53iE8zmkfmWbz1PbRdYbjuI3dYBXRyfpWTVEMcrA9jnWe1wuCM0mx9C2crsMipqnMp4mxsMbHFrRYXJcCeoLRzqe0zULhuOLnDhWVL6/J6mbhzahtPGJiyFxkt4Wc5zLuvwm5UQTHk32TOG2gviSZrfGc0c5AXZyawT6ZKWOcWsaM6Qt1OIvYNad1+HguujjElJRyuhp8Pp3Zlg98rNISSL2udZ2jWSqzyPdtirZMca27pMizJA7xXA8xBX0pRh2EUuJNlDaZlLUMALJYBmDXsJaNThfaDwqLmNzSWyCz2lzXgbM5pLXW5LhTDJubi1TE8dK12ME8KA32FSbIvBIqkzGpibJGwCzXi7c4m9+gDrXjlNhVOyKkqKOFsTJc5jw0WBNs5hPNmPHSqvNU9pKxXDccBYzhwhZU1bgdCyhZUzUUUj8xrnEg3e5xA1nnO1Wy5NldCuOG6yEhw4Qsrs6fDnan4SwDeWPId0Wt7195Q5MMpo4qije91PJmh0byXZmePAcxx12vYEG+0KvK00pKi3Emrizhr1pZixwI6V5ItzIlmStfoqrMJ8CcauAPGtp946Qp4qdkqSwRSN8aNwI52kEe5XBFIHNa4bHAOHMRce9efqY07O3TytUUvl/Pn4vIOIyFnsB/wDevpaWXILcbqb/AGtC4c2gjb72lbq6NP8AxOfP/I42VVRmw5o2yEN6NruoFc3D4fBA6StjKs+FAOU+4r2omiy8r1PI91H0voGFOO75NmNtgrryL+o0v3P1KpF9Wwai4DkV35GD/oaXljBHMbkH0FcmkT3Ns7PWskHjiotd/wDg7SpvL76/Ufk/ptVyKl+yFUsbiFQHOAP7P+m1b6pNw6HD6RKMdRcnXRkZqo1yqeTRVUbtgc7Mdyh+r4s09C7eka4XBuOFcXEmeEy3HZbnzhZc+lm45Eev6nihkwOS8E8wX6zTfjRf1GqTdkz97T/cf8TVGcE+s0340X9Rqk3ZM/e0/wBx/wATV9DP9sT4aH65ETonWkiI3PYR0OCmPZNjF6V2/wDaj4D+ihtN47PvN94U17Juyl55PcxMn7IjH+uR7Ym62Dx23xwj0vaq/U/xb+Dx/cg+NigCaf3+xn9von7m3wb+X7pbha+S7fpGH1cG8CQN5M9uc0+tnLZ/7Mfw/wDyLl9jmpzZ5GbpI79LDq6nOWNXGX2a3Uo/RGcLi00kLfKOYPWIurGrqzNxKlZu0T2+uCR/Taozkvh9sScy2qF8xtyAkM+Jq+MaxG2JGS+qOVjehlg7+5Wl/cl/grH8F/k5mUNNoqqqZuErnDmktIPiI6FLqk6DCGjYZGtH+67OPskrl9kCiP0uIt/xo2tH3mOzfc9i3+yJIGR00LdgubcjAGt95S96gv8A3QNbXJjsZf5n+X/evHJxn0vD6ml+00Ex8hPhxn12le3Yy/zP8v8AvXFyGrtFVMBOqUaM851t6xbpVZxuUiYSqMTUyPfnVdKdl3XtweCdS6PZC+ufyo/e9fcFDoMXDLWa6Uyx/dla5x9D88dAXx2Qvrn8qP4nq6luyRfwVcdsGvk72J/whn4UHxMVeKw8T/g7PwoPiYq8VtN2f2Vz+30TLsafvKj7jPeVGsbdepqb+Wk6nkKS9jT95UfcZ7yozjP1ip/Gl+NymP7mJfqRIOxv9Yl/CPxtXFylbarqbeUd12Xa7G/1iX8I/GxcjKKMurahrdrpc0c5sAoX7n9Ev9S+yS4YPo2FSv2OlDrfnOjb1a1oULdPhVVGBd0DtIwb/BtJYc9njpW/l88RQU1O3Zt6I25o6z1LR7HdRaaWN2ySPZwlp2ehzvQs6vG5/Nl7qaj8URO6n2Kfwdn3IfjaoJUUuhfJEf8ACe6PoabNPS3NPSp3in8HZ9yD42rTK7UX8lMSpyRAVPW+HgxvuY635Jjb3BQJT6l/gzvuS/1XKdR2X2Rg7v6ICiIugwPipPgHnVrZKS59HSE+SYD+UZv6KpK91mFWtkULUFJffED6ST+q49V2R1afuyrezJAYsSppt0sLR+aJ7g7qexfUbrgHhClPZrwczULZmjwqV4ebbdG/wZOgHNd+VQPJys0kTdetuoqdNL2Goj7mrlZH4Mb+K4X5th96zRm4C61fTCRjmneFGsKnMbjFJtbs5RuK4vU8Lf5o9v0DVqEnjl79ic5KZRGkfZ7c+Jx8NtgS3/Uy+/k3q3qGqZKxr4nBzHDwSNlv05lQQeu7kvlK+jfvdE4/tI/7m8DvevN0+o2/jLsez6j6bzf3Mf8AL/f/ALLnJUTyyymjpgWRta+dw1XAIYOM/l4AtXKXLqNkbRSOD5Hi4dujB4Qftcnp4DWksxcS5xJJN3E6ySdpJW2fUqKqPc4PT/S5ZHvyql48nzVSueXOeSXON3E7yVyHsz54W/6s48zNfvzfSuhV1Aa0km1l85P0xJdM8WLtTAdzfmVHp+F5Ml+x1+t6qOLBxru+hJ8F+sU340X9Rqk3ZM/e0/3H/E1RXD5xHLC917MkY8222a4E25dSkmUOKUNcY3TNqgWAhujLWXDiCb+Fr2L3cqkpqSVnxmNra02R3C4S+aFo+1Iwe0L9V1L+yY7VTD8Q/AuRhddQUbtJT088koBDXTSXzb7beEbc4C5mM4q+qkz5LcDWjxWjgHzUVKc1Jqkg3GMGk7bJbibwcGYeBsN+iVoKga72C482OJ9PUxaWB4ILR4zQ7xgOEX17RYrwiwvDgbmrrCzyRts4ueG3t0qI7sbaqyZbZpdaJU9tsH174x7UgI96iGTdToqqnduzw08z/BPvXSyiymE8bYII9HC2w12znBviiw8UCw6lHAbbOhWxQe17vcjJNblXsWXh1II6/EJSLAMjIPI5gLuuNVtPKXue47XEuP5jf9VNMRywhkglaxjxLJHmOJDbXtY6869tZ3KEKNPCStyJzSTqiwa1n0jtNLtvIA71NI7rhK4WX1Tn1ZbujY1vSfCPxD0LcydyphggjjmY9zo3OLC0NIGdncLhuc4KM4nVaaaWTjvc4X22J1D0WUYsbU+vsTkmnDoS/sZf5n+X/eoPG8tILTYtILTwEawVI8j8ejpNNpWvOfmWzQD4ude9yOFRsK8Ivkk2UlJbEkWJXtE0+FVbB4x0b+QPYXNvzODh+ZcDshfXP5UfxPWxk1lPFBCIp2PdmPLoy0A2B17yN5d6VycqcTZUz6SMODcxrbOABu0uJ2E8IWWPHKOTt0NMk4uHySzEv4Oz8KD4mKvFMW5RUr6NlNOyYjRsY/MzW622PguzgRrC430TCvJ1n+8f/YpxuUL/ABZE1GddTsdjZ/7WccLGkdDtfvCjeM/WKnkml+Mr7oK0Us+fSZ2YCc1shLnFp2tebnfy6tS38T+gVchmc+opZXW0ujzXMeQLXIIOu2+wVvyjPfXchbZQ232Oh2N2ft5juEVj0uFvhKzQ0ulxaTgZI+R35LBvtFq88PxqloYnto2yyyP1ulm3kCwvs1C5s0ADWV4ZLY/HTvnknD3PktraAd5c69yNpt6FRqb3Sr4LJxSUbOjljUUEk+bVQSyviAaCyRzWi/hEWDxr1rWydrcOp52up6aaN77R5zpC5oDyNodIeTco1XVBlkkkP23Od6TcBeCutPHaUeeVkhy+pNHWFw2TMa/8zPAf1BnpXdxT+Ds+5D8bVwsqscjq46fNa4Sxnw7gZtnN8MAg8YNOzct0Y/SyUbKWds9gxjXmPNabtIPguzr7Qs9s9kenZmm6O5u+6IirDdFo8Hsd8V/9x+cPiUUigwthBMVXLbXmSSXYfvDPFxyL3yiynfVAMawRxC3gg3LrbM48HIOtaS3ZGlVFI7YJ9bOAiIV0nOcvHJbNAG07B7leWE0uhggj8nGxnqtAPuVLZN0v03EoI9rIzpZfuxWPW7MH5lea8/USuVHdgjSs86mnbIx7JGhzHtLHtOxzXCzgegr85VVE/Cq6WmlJLQfAcftxuJ0b+kajytcNy/SKh/ZJyOGIwAxgCoiuYHHUHX8aJx3B1hY7iBy3yhLa7NZR3KiCsdcAjeuVjeDiYZzdTxrBC5eB4s6JxgqAWOaS0hws5pBsWuG4qVNdfYvRTjkicH5Y5WiIRYi+I5s7SLfaA1HnG5dKGuY4Xa4HmK7FRSskFntBXJnyYicbjUvMzelqTuLPf0v+oMuOO2as+zO3hWlU4sxuppzncDdZ/wDi9m5Kx73ErpUmExR+K0XWcPSev5M3zf6lk1UI0cihw587g+bwWg3az3E8KkjG2FgsgIvWxYo441E+bz555p75u2ERFqYhERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAEREAREQBERAFy8cxARMOvWdi2MSxBsLSXHmCx2P8l34pUfSKlp+ixO2HZM8H92OFo+0fy7zbHLlUVRtixuTJx2IsnjT0zqmYWlqrOAN7siFzGCDsLrlx52jcp6gCLzm7Z3JUERFBJBuyH2PmYgDLARHVAanHUyUDY2W2w7g7aN9xsqKOvnoZHQVcbmubta7xgNxB2Obyi4X6WXLx/J6nro9HVQiQC+a7Y9hO9jxrb0K8MjiUlBSKhosQjlF2OB5N62l8Y92IKiEl+HziVu0RvIjmHIH+I/pzVFqqXEKM2qaeVgG+SM5vRIPBPQV2R1Cfc5pYGuxLEUSiywNtcQPMV6jK8eRPrLTmh5MuKRKEUX7rx5E+sndePIn1lPLDyOKXglCKL9148ifWTuvHkT6ycsPI4peCUIov3XjyJ9ZO68eRPrJyw8jil4JQii/dePIn1k7rx5E+snLDyOKXglCKL9148ifWTuvHkT6ycsPI4peCUIov3XjyJ9ZO68eRPrJyw8jil4JQii/dePIn1k7rx5E+snLDyOKXglCKL9148ifWTuvHkT6ycsPI4peCUIov3XjyJ9ZO68eRPrJyw8jil4JQii/dePIn1k7rx5E+snLDyOKXglCKL9148ifWTuvHkT6ycsPI4peCUIov3XjyJ9ZO68eRPrJyw8jil4JQii/dePIn1k7rx5E+snLDyOKXglCKKuyv4IfaXj3TzSnNhiu7cGNc93qgXUc0SVikS57wNpsuHiuUbIwQw5x6hzlemHZD4rXEF8ZhYftTnRi3JGLvPoA5VY+SfYupaMtkm/6mYaw57bRtPCyLWOlxJ4LLCep8GsMHkguR2QNRiT2z1udFTXuBrbJMOBg2taeOejhF4UlKyJjI4mBjGANYxos1oGwAL1RckpN9zqSpBERQSEREAXlU1LIxnSPDRwnfzDaehc7E8YzLtiGc7efsj5lcM0L5XZ0riTy/pwKyi2Q3Rt1+Vlrinizjuc+4HQ0az6Qo9WVWIT3tUujafsxsawesQXdakUVC1uxq9dCtFBGbkVvPkC6VxdLIXOO1ziXE9K+O9uOOOtWXoU0StSK2ytO9uOOOtO9uOOOtWXok0KUhbK072444607244461ZehTQpSFsrTvbjjjrTvbjjjrVl6FNClIWytO9uOOOtO9uOOOtWXok0SUhbK072444607244461ZeiTRJSFsrTvbjjjrTvbjjjrVl6FNClIWytO9uOOOtO9uOOOtWXoU0SUhbK072444607244461ZeiTQpSFsrTvbjjjrTvbjjjrVl6FNClIWytO9uOOOtO9uOOOtWXoU0KUhbK07244460727eOOtWXoU0KUhbK072444607244461ZeiTRJSFsrTvbjjjrTvbjjjrVl6JNClIWysz2Nxxh1rq4bg1ZSACnq5GgbGghzfVcCFN9EmhTaibZyqHKWqj1VDWSjhDdG70i7epSPDsdhmsA7NdxX6j0HYVoOgB2hac+FNdsFlm4eCyl5JcijNFXywWbJd7OXxhzH9D1KRU87ZGhzDce7kI3KjVGlnoiIoAXNxCpJuxnM4j3Bb07jaw2leMVNZSiGc+noQ3drWxoluaNeTmE7FfdRXbZqvAC8zIOBbopQvoQqnIzVYV7mgJBwL1aAVtaBfJpuDUp5CHi8Hjok0S2WN3FfejVtxltNPRJoluaNNGpsbTT0SaJbmjTRpY2mnok0S3NGmjSxtNPRJoluaNNGljaaeiTRLc0aaNLG009EmiW5o00aWNpp6JNEtzRpo0sbTT0SaJbmjTRpY2mnok0S3NGmjSxtNPRJoluaNNGljaaeiTRLc0aaNLG009EmiW5o00aWNpp6JNEtzRpo0sbTT0SaJbmjTRpY2mi+C+0LwjjdE7OZs3jceddXRoYlD6krofcMocLj0cHIvtasceYdWw7VtLMufQjvrX3mIikg+HMWRGiKCy6GdGvtsawigNsw6NY0aIlE2YMSyGLKKUQzLY0LRwIikgaMFY0aIgM5gSw4ERQAY1jMRFJB9GML5zERCT6bGF8liyiggNjWMxEUkmWxo6NEQGRGFjNHAiIDBbwLOYBuRFAMho4FjRoiAOjWMxEU2DIjCNYiKAC0cCZgKIgMZiZiIpIMGNfFkRQD//2Q==" complete="true"></font></a><br></p></font> text/html 2015-10-01T14:05:00+01:00 math-mis.mihanblog.com سارا فرهادی ساخت حجم های هندسی http://math-mis.mihanblog.com/post/2645 <p align="center"> <img name="3CvOD6A2MnmBaM:" class="rg_i" style="width: 298px; height: 188px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای تصاویر درس ریاضی" src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRxXFU092XCYqeSeiamT26ahs2-fM3CHNHjHFvA9xa-Ja-moeUDBw" jsaction="load:str.tbn" data-sz="f" data-src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRxXFU092XCYqeSeiamT26ahs2-fM3CHNHjHFvA9xa-Ja-moeUDBw"></p><p align="center"><font size="4"><a href="http://s1.picofile.com/file/7294670107/poly_32_3591.rar.html">برنامه poly برای ساخت حجم های هندسی</a></font></p><p align="center"><font size="4"><a href="http://s1.picofile.com/file/7294670107/poly_32_3591.rar.html">دانلود</a></font></p><p align="center"><br></p> text/html 2015-10-01T14:02:22+01:00 math-mis.mihanblog.com سارا فرهادی فیلم های آموزشی دوران اشکال http://math-mis.mihanblog.com/post/2644 <p align="center"> <img name="qQAPaobgQYdgDM:" class="rg_i" style="width: 283px; height: 206px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px;" alt="نتیجه تصویری برای تصاویر درس ریاضی" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQREhUUERQWFBUVFxgaGBcYGBgYHhgaHRwcIBwYGBobHykgHxslGxgaIjEiJSkrLi4uGh8zODMsNygtMCsBCgoKDg0OGxAQGywkICQvLC0wNCwsLCw3LCwsLCwsLCwyLCwsLCwsMCw0LCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAMgA/QMBEQACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAwQFBgcCAQj/xABHEAACAQMCAwUECAMFBQgDAAABAgMABBESIQUGMRMiQVFhBzJxgRQjQlJicpGhM0OxFSQ0ksFTc4Ki0RZEY5OywvDxFyVU/8QAGwEBAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAMEBQIBBgf/xAA6EQACAQMCAgcHAwQCAQUAAAAAAQIDBBEhMRJBBRNRYXGR8CIygaGxwdEUQuEGI1LxM2LCFSRTcpL/2gAMAwEAAhEDEQA/ANxoAoAoAoAoAoAoAoAoAoBpf8ThgUtNKkYUEkswXYeO9AYbzdznccQfSrmCBieyhEnZakHWW5kyCFxuVzgbDc1V62VSfDT2W7/BcVGNKCnU3ey/J5yvxmPhaMOHxtczODrnlZ4oBnBxDAO8yjHvMFJ33wcV7O6p09M5OadpVq64wjni3OHEHVnmvXjQDOmBEjA9AcM5/Wq362c5KMI+Za/QwhHinLbsFuTvaBd29u6lJriR3JVrqU6Yl8ADvI5PU50jpj1szuqdPRvL7itC0qVHlLC7xe7534nL/wB5SEeUMKf+qTWaqy6Qf7YlqPRq/dLyIt+dLyNwP7SmLk4CaIpCT5aBHmu6dxXntD7HFS2t4bz+5pXIPMfEp3Ed9ZuIyMrc6RD4ZxJE7at/NfMd3qRei21qsGfNJP2XkvtdHIUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUBl3PvP79o9pw9gpQ6Z7jAbQ3jFEOhkHix2Xp16V7i4VJd5Zt7aVZ9iMyn4WjMGYF2Lankcl3bHmzb5Jx8gRWb+qqPLb7jU/SU1hJHMHDg8hmlGpj7inoijpt97x9Ca8nW4YdXDbn3nsKHFPrJ78u5ElVUtnhG+fEf8Az/SvcvGDzCzk9rwCTQahhixBAGM4+fdwd/02qRTw8xWDhwysNjdeEQD+Un+UH+tdfqKv+TOFbUl+1Ctra9ic20ktu2c5hkZP1AOk/MVJC8qx558SKdlSlyx4Fs4F7Rr21IF1i9h8WVQkyjzAHdfA8NifOr1K9hN4loyhWsZwWY6o1zg3FobuFJ7dxJG4yGH7gjqCDsQdxV0oj6gCgIrmHmCGyVGnL/WNoRY43kZ2wTpVUBPQGgK6/PMxurWFLGRI7iQprmdEbAUszLEpZsBRnvFfAY3rxNM9aa3LvXp4FAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFABoCoe0vmNrO0xAcT3B7OIj7ORlpfgi7/ABK+dcVJqEXJndOm6klFGN20AjUKvQfv5k+pO9YE5ucnJn0dOChFRidyJkEbb+YzXkXh5PZLKwdVyehQBQBQBQBQBQBQEzyFxtrG+QZ+ou3Eci+Cyn+HKB4EnuHzyPIVq2NZtcD+Bk39BRfWL4m61oGaFAULn6YNf8PiMwhCdvMWJQHIVY0VdYIyTK3h4HFcz2OobitjF23GFOMi0tWb4STuFH/JC361zTR3VepeKkIgoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoDLvbBx92K8PiYqHTXcsNj2ZJCxA/jIbPoPWq9zW6qGefIs2tDrZ4ey3M4t5ZmKRynMdqhig/IzFzn1A0J8EFULm4VSnFL4mjbW3VVJPlyHVUS8FAFAJTThSgOcu2kfHBO/wCldxg5JvsOZTUWk+Z3I4UZYgAeJ2FcpOTwj2UlFZYxTiPasFgGpQe9IQdIHiFPi37CrDoKEc1N+S5ldV3OWKe3N8iQqsWhNJdT9nGryyY1dnEjSNjz0qCfEVPStqlRZitCvVuadN4k9Ty9tbrScW93F+J7SYj/ANNWIWc4vMo5+JXnewaxGWPhkU5Hs4764FpJczJMysUdOyZSUGWV4miDocb+8ehFWo21KS1hj14lOdzVg9J59eBZeYPZbfpH/dp4rhgykAoYHBDAgglmQkEeJH+ldQtIQlxROal5OpBwlg2qrRUCgKBcyvJxi4ZIg4hgghLlgNDMXkYDYtkq6bAY23IqOoyWluPfZ2O0a+uiP4t00aHzjgAjX5ahIfma6isI4k8suVdHIUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUBy4yNjj12/1oBpKky7oyyfhcaSfg6jA+an5UBhfNV6ZeKXmpXjb6nCSDDKojUY2yCA2rdSQdQIJzWZ0gnmL5Gr0bJYkuYyrNNMKAKAKAX4Dwtby/ghcakRZJZACR3Quhd1IIy7j9K0LKGkpPwM6+nrGK8S08U5M4eRdW9vb6rhbZnDuzydmzhhGAXY4YlWI/LnxFX4vBny13KBbuJUjaOTSQoOBgjcDZl/8AqsiSdOUlOOV62ZswanGLhLHrmhaW9jQhXcavIZJ+OkZIFcRoznrFPB3KvThpKSyR97C8o1xNFMM7BlBI/K4I3/T41YpTjTfDNOL7m/oVqsJVFxQaku9fc3n2WXva8OiBna4eMsjs40ujA57NwWY5VSBnJyMGtdNNZRjSTTwyzNYxmQSmNDKoKiTSNQBxkBsZwcDb0r08HFAFAFAZPYcXVI+IX4uNQMtzIIQYyMRnsoydteWEaeIG4284p6vBNDSOS98i8NNtw+1ibZxEpf8A3j958+utmqUhH3EeN21v/Hnhi/3kiJ/U0A+Bz0oD2gCgCgCgCgCgCgCgCgCgCgOXXIxnHqP9KAyDnTmaLtnt7SGOdo2Ky3FyXmVX8UjUtuw8dwoO2DVevcxpb7lmhazrbaIz294fPJMJjc5ZdgCh0qviqgucL46Rtkmqc72M48Mo/P8AgvQsZU5KUZ6+H8klEGx3iCfQEf1JqhJx/aX48X7juuToKARurhY11N8ABuWJ6Ko8Sakp05VJcMTipUjTjxSNK9nXLj2sTy3AxcXBDOuc9mg9yL4gEk+p9K2IxUIqK5GJKbnJyfMcTcHW4neytx2MTfX3roSGftCQsQbqDJpYk+CLgY1CpYLOrIZvGiJTins34fNFoS3jt2A7ksShHQ+Dah73wbOa7aTWGcJtPKGnsqSCC2NsBGlzHJKk2CNUzRsMzbnUylXjbPQawNtq9Wh43l5ZFe1zl2GKI8QiURyI6CcqMCWN2C5cDqysytq64BHwguKSqQa58ixbVnSqJ8uZDexvjMS3lyhlVBMkJRXOgyuDJvGGxq7uOnXbyrm0hKFPEjq8nCdTiibPVkqlV5559tuEiP6QJHaXVpSMKThcZZtTAAZIHXfPoaApre24SHTaWMkrZxh5kjb4hVDMflXuA9Dq75v45PGwgsI4dSkDX2uoZ2ypYIoI677fGnCzniRBjkviL2qWk9zHDCFXKRwCQEIQQZJNhnIB3O9Or1ye9Zpgnv8AsHc3Izc8Yup0I6RfVqf0dlP6V1wnHGQXN3sfiS31WGoypnUsrj60Y8CQArg7joDv6V7jGx1GprqaZyZzVbXFvFH26fSEjVZYnISRXUAPqjJz73iMj1qM6LTQBQBQBQBQBQBQBQBQBQBQEfzBcvFa3EkSlpEhkZFAySyqSAB47gUB8zrfNBHCnYyM7oGAPdLZ3L4Pe0k5OojB86zKlrKcnObSX2NWldxhFQgm39yUtZHYZkQIfINq/U4A/TNUakYJ4i8/DBoQc2syWPjkWqM7CgOJQ2O6QD5kEj9AR/Wuo8OfaOZcWPZEeGXhsJvpUgiuGUYUTZj0HxMJBKhj6qTt161oW9eL9iMceGvmZ1zQl78p58dPI3Ph1120Uculk7RFfSwwy6gDpYeYzVxlNCPJG8vECfe+l4P5RBBoHwwc/M1LHYgluWlhkYO4NdHJROXb+zteI31vqigOqHskOEG0EYZIycDYBMqN+hoDrmji8XECtjasJh2kb3EiHUkUcbh9Bcd0yOyBQgOQCxPTfyTwjqKyyT4tw2K6jaK4QSI3gfD1U9VYeBG4qFPBM1kOQ+ISPBLFcOXktJngaRurqoVo5G/EY3XJ8wamTyiBrDMX5k4r/aF3PctvG57OIH/YoSFO/wB45f8A4vStG2prgy+Zp2lFKDb5/QqnFOBxKpZSwOwCg5yTsAM79TXNW3gllHNa1glxIkrDh5iQKssinG+htO/jjG9dxtYJanUbKnjXcfM8h2a4uW+NxMf/AHV1+mp+mdqzo9g2lsUb39TerO5/q1ddRT7DpWtL/ESXhEA/lr88n+tOop9h1+npf4kjy7ypHfXcVsqKoP1krAbrChGrHkWJCA+GrPhVe5UIxwlqyrdqnCOIpZZ9LKMbDwqkZx7QBQBQBQBQBQBQBQBQBQEBz1zD/Z9nJOBqk2SJfvSOcKD6A7n0BrxtJZZ6k28IwuGNss8jGSWQ6pJD1dj4/DyHQCsGvWlVll7H0NChGlHC3FAc/wDzr8KiawTZye14AoAoBvfwB0IO2NwdIfH/AAkHNS0ZuMv5wRVoKUdfpksPskhldy8F2OzibRcW2CUIYMUkiOohc+QVd1YHNbK93n8TEl72mPgaFeQXEE/0mzCuWULNA7aBKFzodHwdEq5IyQQwODjAI6jLBzKOdUNuJc73OqOCOzME0xKq9xJGUU/e0ws7NuQADpBJxmu+JEfCyK4BYPJLLDJ9FurWN37RmCyySXB0lncEkK+syZUjCgIozvjhvmSRXIuNvAsahY1VFHRVAUD4AbVwdhczrGjPIwRFBLMxwFA6kk9BQGdcW42Y+G3UqEq/FrlhADswg0KhlwcEZjjZgfxpVqlDiaiRQj1k0lzKQiBQANgBgD0FbCWFhG4kksIan6yX8MX7uR/op/5qj96fcvqRe/U7o/X+B5UhMFAFAeMwAydgKHhrnsf4D2NsbqQYlu9LDPVYRnsl+YJc/nHlWTVnxybMStU6ybkX+oyIKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAzz23RH6FDJ9iG6id/RSrpq+TSLUVaLlTaXYTUJKNSLfaY5dPJNKsagpFpDs3QyKTtjxCtg48xk9MZzlTVCHHL3nt3Gk6juKnBH3Vv3kxVA0AoAoAoBXhFhc3mTaQGRASO1ZhHGSNiFY5LY/CCPWrsLKTWZPBRnfRTxBZLFylyzf2l+srRRrE6ss5SbUGGMoxUgEsrDrjoxq9Tp8EeHiyUatTrJcXDjtNLro4EJbKNnSRo0aSPOhyoLJnrpYjIz6UPBPh/DIoC5iQKZGLNjJySSfE7DJJwNu8fOgKJzXHNbvptOJTtIWz9CAWaUqW3EZ0sy4GcFwR0ywruOvI4lpzE5eUpLjXJeXUkcMOC7XsiSlDjP8Ah48QI2CPfaQ7rlN6kSSI22yvT8Hh4hcSTWk0+iJVjS4my5ncZLkq2NMYBVQqhQN9vCp6WU+JE1FSi+JEbxSwurZC8kUbqMDUkmASSAO6wzuSKtfqJLkXf1U/8fmIWkGhQOp3LHzY7k/rViEeFYLVOPDHHrItXR2FAPeA8FlvpzDC6xBE1vIy68ZOFULkZJIPjsFPpVW5uHSwkVLitKDUYjDhMfbSiO4XMUEg+mMm6pGsgRjk47rHc+OgOcHFRVLnippc2QVblypYW/P13n02owMDpVQoHtAFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAN+IWUc8TxTLrjkUq6nIyp2IyN/wBKA+dEuBM8s46TSMy+kYOmJB+FY1UCsW9nxVcdhuWNPhpZ7Ty7n7NC2MnYAdMknAH6kVBThxywWak+CPEKKgHx8T4n4muHJs6UUjqvD0bcRGU050h2RC33VdwrH5AmrFqk6qyV7uTjSeDTOPcvyXEqW0JWG1hgUafrANTMVXCoy6tCRnAZsAyA4atdPBitZ0IzmW9k4VDa2llMWkLM5M/1p7NRuG6YVnZcYxjvY6VHVqKEeJktKk5y4Eye5R5ujvcxsvZXCDLxE5yPvxn7SZ+Y6Hwz7GUZR4o7Hkoyg+GW4hxLm8i7axtole4UA5nlWBDqAI0dWkO/QAeO+1SRhkjlPGhUOK8XvVWSXisv0aNSVW1VLiITMAP58OTpLbA6zkDOBXaikRuTY94HzlHZxYigjWQgEwRBURGx/OddW4/E8jnqUirmdSMFqWrSxrXUsU1pzb2RWuZOM3N4wad+1kLARRgaY0dthoTJ6Z94ktjO+KrKcqslHkfRysqHR1B1fensm+19i5fXvLhwuwW3hSJOiDGfvHqzH1JyfnWxFYWD51IrXOF3rmjhHuxjtH/MchB8hqPzWpKUcz8CajHin4C3JfK68QM7SySJHEVjURkKS5UMWJIPQFQB8ahuricZ4ic160+NpPCRBSwNFLNC7azDK8evpqA6MR4HBGR55q1b1HUhlli3qOcdd0IPexg4MiA+RYf9alc4rmiR1YJ4bXmWr2U3H/7CUIQyNbZcjfDLIunJHmGbas29w2mmUblp1E0+RONwgcP4ZcQsge5vZJowFOTNJMzrEN/AIQxHgA1VN2VfdRqfDrcxxRxs2ooiqW+8QACfnjNSkQ4oAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoAoD5t+hG1lltXBDW7suD4pkmNx5hkIOaxr2m41OLkzcsaqlTUeaGnF4JZAqwLqZSZSvmkSl2x5nujavbKClJ57PqeX1RwjHHb9BW2ug7EA5BVXU+anI/Yj96gnTcYp+KZYhVUpNLsTQ6qElOJ4Q6lWGQwwR6V1GTi1JHMoqScWS1jzbxCCMRrJDMFGFeZGLgeGWRgGPqRnzq+r2L96PkZ8rCS92WneRUjPJI807mWWTGpiMAAdERRsqjy+ZqtXruq+xFqhbqku1k/wCz/ldb+4uZWZ4zbxxpDKhwUmYlyy+BIUKCDsQ5HjWjYwxSy+Zm3881cLkM/ajafWwNeognTMTkDuXETHuTxE9NL7Mm5XtPu4JmnGSi+E9sJ0uvj1qTi9Hnv5kDJAWQxmWfsyMFO2l04/Lqx8qq/qKnafVS6Es3+35sT4Z/CUYAKjSQBjddj+4z864qe8y1Yv8A9vGOzWj8VoyW5WhEt2zHGLddh4mRx1x5Kmfm/pV6yp/uZgdM3PWVlSW0fq/wvqXOeZUVnY4VQWJ8gBkn9BWiZJm6zFy8smzSsXOfsg+6p/KoUfKrNKPDHXxLtGPBDL8TQPZBkw3cq7q8w0eTFY1Bx5jO2fSsu6knUbRn1JKVSTRmkZaWMSOO0MknayqG0dpqfU6ahuuQSM1fjTfUJR3LMacnQSju9S8rzhw+OPRDwls491ordV+b5Yn4kVR/TVc7FbqJ/wCJc+Rb2C4tRNbW62wdmDoqoO+pwd0ADDyP9KryTTwzhDPivFoLbiaS3ZZhFa5to0Uuxkd2WRlUfa0BRqJAALV1FpLLIaslHVsbf/lC5V5C1hqTCmILMoYddQlY7asYICggbjJ61yq8HzKquqT5mh8B4ot3bw3CAqsyK4DdRkZwfhUxYH9AFAFAFAFAFAFAFAFAFAFAVrnDkq34iFaTVFMgwk8eA6jrpOdmTP2T5nGM1zKKksM6jJxeYsp3APZ7fWl/bzGa3mhiZ9TYeNyrIVOUwy53B2bwqKlbwptuPMmq3M6sUpchtz17NBb/AN84YjnST2lqu4KNuxgXwYHB0DY+GMYPtaiqkGjyhXdKafIpNvdpJ7rA+Y6EHyI6g+hrEnSnB4aN2FaE1mLCe7RMBj3icKo3ZiegVRuTmvYUZzeIo8qVoQWZM4vnmttYuojFIoR9BxkROdmOPEDVkeakVYqWnDOMc7r5lenecUJSa2fyO7Gc3LrFZr9Ilf3VXoPxSHoijO5Nc07OpKWJLCOqt7TjHMXlm78lcujh9qkOrW5JeV8Y1yN7zfDoB6KK2YxUVhGHKTk22O+YuAW9/CYbqMSIdxnqrYwGQ9QwydxXp4fPstq8EktvNvJA5jY9NQG6yAeTIVb51nVocMj7zom7/UW6b96Oj+z+P5EHxHrc9Maj8QNz8wAPlXGssIsy4aHHWe278Uvvohja8OUqGcfWE6iwJVgx3wGG+3T5V9LSt4qmk0fKdSqi4qi9p6vxYpPPO5W2jmuJzIcNCMSkr1OSRkDoMk9CfCoqqhDmVK0acGkm/Dcv3Lns7kd0l4hoCKdQth39R8O2f3SB90Ajpv4VXr3TqaLY5q1ZVN9EaWigAAAADoBtj4VTIyjcyezxZC0tkwhkJLGNsmJydzjxjJPiuR+HxqzRuZ09OR3CrKn7vkVjlPleO4knXiTtC0JA+i6xHlMAmVnBy6EkgFSB3fWu611KXu7CpXlUeui7C223PFhCwhgeFbaBSHk1BUXbuxwqO9KxO50ggDO5Jqrwsh4lsisXHEGu7ma5KlEcJHCrDDdkmcMw8CzMxx4DFVa8k8RXIxr+uqkklyGvEo9alO0KAqdQQAuQdtuuB4bD9Kjg8POCpSeHnGfoTPKvPF7ZwCA2guI48LCzypA6xqAArhUYEjHXY+e9XVcQxqzTjeU8e09e7JeuU+fYr2XsHiktrjSWEcmCHA94xuuzYzuNj4464ljOMtUWIVIzWYsb8w+0+ytJUj1GbMipK8feSDVqwZH93VlT3Ac4Vj4YPR2XVTncbg0B7QBQBQBQBQBQDaTiESyrC0iCV1LLGWGplHUhepA/6+VAOaAKAKAKAg+M8n2N22u4tYpHPVyoDH4sME/rQHfBuVbOzOq2toom6alUaseWo97HzoBnzlyRbcTVe31o6gqssTBXCnqhyCCp8iD6YrxpPc9Ta2Jzh9mIUVclyFUNI2NchUY1OQBlj4mvTwc0A34hfRwRvLM4jjQZZmOABQGAc7cb/tC8+kWcJjXs9DPMcdtgkq4jXcYBIBJyQRsMV5K361aih09Ho+cuH2m9GiEuOHzSDS0iqpIzpQ52Oepb/SvYWcYPOTi6/q6vXpuHAkmP+W+WkuL6CGV5WQpK7/WEE6QMAY6d5vCpa05R2bILC9rXMpOb2NPu+KcP4NEIxoi27sUY1SP6kDvEn7zH51USlI0dFoipXHtQnWZZWt9FoobWgZWlbY6XJOFGDjug+J3NWHaTjDiZLKjUjHia0L5eczQW8ME10xtxPoCq4OVZlzpfTkDA6k7Cq3C+RHkq3OfOF3YXyDRG9s0YZVxhpMfxNL599diBjBBFS06XGnjc9UW3p/sf828Gt+MWKzw6XdUMkEhHiNzG/wCEkaSD0PwriL4Wc6PUzTl6y7ExyyJHi7XXG6r7hH8on8mCMY3DeVVK1yq05qOji9V9yn0pQqcCrcnyRZagMIj5+JgahEO1KYDnUFSMsSF7WVu6mSMAE5J8KnhRlPXYs0radTV6Ir93x3UmppWbOMLCOyjG4yDK41sShPugEMpGCN6sxoQiXY0KMHjd+fyJrlj2f3120c0lnAsSuGxO80bTDGMEnVJozvggZz4ipksFtLC0NStvZ1HIyteMjogwlrBH2ECjIbvqCWlOoZyxx+GvT0vCqAAAMAdAPCgPaAKAKAKAKA5kBIODg+BxnHyoCq8XtmZWWC0W7VX1Su8vZSPINswNp3kX72pAuAqkb6QEOE8UjWVdc9/D0H0e5i7pJ2A7YxMXOSPdlO+KAudAFANr+/igQyTyJEg6s7BQPmaApK+0E3t0tpwqPtMaWluZFZYo4sjJVThnLDIXoCSDuMkMnrWC/wBDwKAKAKAqntO4LJecPkjgGqRSkip9/QwbR8SAceuKHMlxRaMbt5g6hl+YOxB8Qw8CDtiraedT5OpSlTk4y3QpQjGN7cywywyQytCcvGXXTnDjpkg43UDPrVe50jlH0P8ATkYVLnqZvCl6+4geGxHJZA7Ekln7zMT1JY7k1k9bPtP1GHRlrCPDwJ+Or8zrhvD7aO6tTNiOHtlMhLEIAASoYE4ALhRk1Yo1ZyymzG6YsaNGlGVOONdd8c/gTntL4wvEJ4ktXWSKBZNTnJR3kABVSPewo94bd6pVWVHV8zOsbCrdNuGElzez7iycItl4rwZInYdtbqU15yY5ochWJ67qBnzDGvVJxkpIpSjKEnF7p4+KK7yvwac2SiO9lijuVLyxqiH3+ojY7x7bbZrHuel5QqzjwJ4enr/RdpWPWQU+LfVk5xLhkUkItVZY2CgwjI1IUxpcDqQDjPxPnWTQuKsKvXtNrOvx5F6tQp1KfUvs0KNxLizFWSXMTKWR41bS7MF3YNpISEMUOTgsGOk7b/UUKUGuNPKex8erNUJvj5PT12kzy37P7vigSSQLbWwz2eUOApJbFvCTnTliQ0h8cjNWifhlP3tF65/gvfEOEWvAIopre0+lzPKsfaSyAMuVY6tZUqg7uMKFG4r0khBL2YosXKfN30ySSGWA20qIkgQyJJrjYka0ZeoBGD8R50O5QcXhlnochQCV1cJEjPIwREBZmY4CgbkknoAKAzHiHtwtIm/w9w0Zzokwi6wOrBWYMF6Yzuc9BXiknoiWpQqU4xlJYUtu81OvSIKAKAKAzDnbmNrqYW1rLLHFG+h5LcsJZp8bQQld8IAWc+mNgrVTuLicWqdFZm9e5LtZZo0YtcdR4j9X3DXh17eqgaHiErA9BcRRS+O4OyNnbHvVly6Yq0puFSCyux/7Ly6OpzipQk9e30h4eM8TP/e4B8LUn+s1evp1f/H8/wCDz/0v/t8v5EJZ76T+JxCUDyiihi/fSzD9ain05UfuwS+f4JI9GQ5yfrzIm74XGrphGurqQ6Ye3d5mLdSxZydKKO8xGMD1IrihVur6pwcWFzxpp/J1Vp0LWHFjL5Z1JLhV5/Zc4hjmebMnacQuGt2eOMhclNcS5VsY0qzFUXr5H6WFOMIqMdkYkpub4pbs1KzukmRZInV0cZVlIIYeYIro8FqAKAKAKAxH2uLBBfwm2KGadX+kRKyjddJSQj7MhBbr7wX0zXcG09Cjf0YTp8UtMc/XIqHEeIPHgrGGUlQWY6dJJAGdj5/KpJzcVnBl2VnC4mqbniTeBrxJZ3jYO0SrjJwHJGN8g56jGenhVJ3nFpg+zp/0i7b+71msdef4Hlrr0DtNOrx05wfXeqEsZ9k+3t+t6tdbji7tvTOrmRVUlyNPrvn0x4n0pFNvQV6lKnByq4x3+tSS4Vy3LOAZc28O2EG0jj8X+zHoO98KpXF/ClpD2pdvJfn6GLVuatZcMPYh3bv8L5jviPDbGA9mglV2QK0FvI4MqjOO1VTjG57zkdetR291ezi5ZXD2y2Xh+Fkzqltb5wk89i+/5eDi64k40xFvo6gAJb247SYqNgCwHdGPuqMfepC3hrPHE+cpaR8ufxfwJpPhSjN8P/WOr8/x5iMfL00pVo4UtSrhxNIxkmyPEheuRkEM52rqV7ShlSk56YwliPrwRHKk5rEIKPPL39eLJri9jDFcw38sSypAR26EZBj3xIF6M0ZOoA5yAfECvOiLzhl1Mtnt3Mi6RtlJdat0bPbzrIqujBkcBlYHIZSMgg+IIr6UxSue0OCQ2yyRjV9HmjmdMZLRpnVo/EAdQ89OPGh3TlwyTM+4vxZLR4LuGRNUK9pGNQAntXx2kK74yO6y+A7g86Fu4UXHfw8DXeFcRjuYY54W1RyqGU+h8x4EdCPAg0KI7oDHfaxzP9Il+gxN9VGQZyN+0kGGWL8qZDN+IqPA5grVOFYRsdEWKr1OOey273+Fz+C5jP2fchw8RWea6XMauI4vUrkyN82YL8UNe0ItQy+ZH0xWU7lxjtHT48/mbdUxlhQBQFF5x5leR2s7J9LDa4uF/kg/y4/AzEeP2Bv1IFUr29jbQzvJ7Is21tKtLu5spcxtYsQAOgto9QMbSJjV3THqRgzOwcZXfOsedYNGV1/zRes3j+e5LD17jXqRof8AHJaRWfXeOJ+LpDEpii7RQUj0RNF9Wx0hYsasZ7w2HQDPSoI2sqk3xyw9Xlp6rXL8CR11CK4VnlhY07tyVjc6cuNB8RnOPn0qpKK4sReSdPTL0Er69SGMyOe6B4bliegUeJJIAHiTXVKjKrNU47s8nUjCLk9jnhNrKrOWIju5IwbiXIK8Ptj3hEpOxmYDUfDI1HZVDfaWttC3p8Efj3nzVevKtLiY7XhUNxbEz6rbhkalkj1MjSjqbi4Y94gnvBG3OdTZJAFkgJv2ecyG4V4ZWAkjP1SNGYZXg2CyPHgLnfB7PYbZCnuiKFSM1mLz4EkoSjpJYLlXZyNOJ8Thtk7S4ljhT7zsFGfLJ8fSgK0Pabwzr9IOnOO07Gbs8/7zRp/egIf2pc6NBBAlo+lbzOLtSCqqMZEbD+Y2diem5G/T1LLIq03CDlFZZmEfDYwpGnOo5LEksWznUX66s75qxwxPm53VaUuJv8eQrcW/aI0bdGGM/wBPmOtGsrBxTqOE1OO6ZFx8Q0ALcBkYbElSVb1DAYwayattOL0R+sdH/wBQ2lekuOWJY1E7G4fvLFGzoD3GPcAB+yS25AO2wO2KkVrOph7dpRn/AFLa2alTT4kvd8Ox89OXcO7VWtpY7qU9p2bd8Y7qo2xMYwSCvXPU4NdXVlxW8qcHqz5yj/UFS6vVKtty7vXpl+4lxCFibcz9nJKmFKkhhqyFKt0B8t98V8jRoVUuuUMxi9c9259XUq02+r4sN7EVwrlyUIFldYl+0sGQ0h8WeVtxnrsM/iq3Xv6fFmC4n/22Xcl68DinTqKHC8RX/Xd9+fXiTlrZw2qMUVIl6s2wz+J3O5PqTVCdWrXlhtt8l+ETRhCksrT12levOdNbGOwhe6fOC4BEa+pPU/sPWr9PovhXFcSUF2c/XmVJ3ufZoxcn8hvfQIyH+0AkkjqQPpN2LdYic7xQQq41AH3mck48K07e4t6SxQhJ96W/xZRq0q1R5qyS8X9jXPZrxgXfDoJPqwyqY2EY0orIdOFA2AwAdtt9q10Z5NzcSiWZIGbEsqu6Lg95U06jnGNtQ2+PkaAyHiarwniscDkJaSpOYWYhURZCjtEc7ALJGcekooWreriST7y+eyxlPDxoIK9vdaSuMEfSJMFcbYxQrz95khz3cxx8PujK7IphdMp72pxpUIPFixAA8zQ5PneLh8sEqwIFaZ1QFEBUJNIRoj94gtjckAbDxqG4t0pKOdTc6O6SnCnUqcKUUsLGV7XLTbxwtlqz6S5Y4Mtlaw26biNAC33mO7ufVmJPzqYxG23lkpQ8CgKXzjzM2s2dm2JsDtpRuLdT0x4GZh7q+A7x8Aad5eRtoZe72RYt7aVaWFtzKVZ2DI4RFkQJLkMX+rMOjvDSG1STPKSSzjYLtv72HUubeds3LWpLfu/C8DVhRqxrJR0gvn/Infcudq472mNImC7kkyu2Wdx9rYeJ3LHpioaV/wAEc/ubX/5S0S7CWdrxPuS+bGV1wiRNeA7ZYd6NVB1ugRpUjzhVSIaF3Jy7E5xkzwuYSxlpac3yTyk3zber7kRSoyjnHy7WsZx3LRC39jxxPappV1YsGRlAPdXUjNgEFY8EaTsC4OcgVw7mdSNRrRrGMeOGl/8AbTVa4R11MYOC39aeX3JDhkRmkheFF2JFjGR3O6NL3rqP5UYOmNftEjGNQI2ejrN0YupU9+W/r6mZe3PWPgh7qLHw6yjlUqG/uULM0srkZvJgcvJI3TsVYb+DEYGETDaZRIni/FheHtpTotIzqiVsjtCOk8g69fcT4Me8QFwOkb6U5fp6Gr54+i+5rWVrGMeuq/D8/gn+WuWHklju7pSnZktBD0ZSQQZJSN9RU47MbAe9k7Lc6PsVbRy/ee5Xu7p1nhbIc8d5pdnkt+H9mXi/xFzIfqbYeIY/blA+wCAPtEVolMyrjHMMCuZIMXco2biF6Nag+VtAcKBk7EAD83Wo5VEnhas0Lbo+dWPWTahDtf27SE4hzFeshla5vmAAAIcQockAARLjIJI2K4xUioXDjxtJIhnddFRl1cJSlL4JC/D+DIijtfrGwfe3VSxywRfdUZPgK3qFnThH2ll958XddI1akvZeFywenhrR7276R/s3yyfLxX5belR1bFb03ju5HMbuM9K0c960f4frU8+nMn8WJ0/Ev1i/qu4+YFU50qkPej5anaown/xTT7no/n+TuHiML+7IhPlqGf061EprtOJ21WPvRfkOVx4b/vXWckLWAkAwQ3Q7HNGdRznKO+XLKGVBJNKVNmVR+8oRkjOqFnyPAEDYjOmvmL6rWoTlQprKnl9u+/5+J9/Ywo3NOFxU0lFD+85xDHTbrv8AecMT8VhXvY9XMY9TVa26Gq1Hhpt9i+72XwyW7jpSlSWW0l2v7Ln8iKmV5jqmHaHqO3IcD8tvGRGvxLOfjX0tt0BUS1koLsjv8ZPX6HzV1/UVLPsRc3/20XwSJPgVuZr2zhmkd4nlZWjB7NCOykYDTHpGAVFT3HRNtbQUoxzLO71fzIrLpe5uqkozeFjZaG08N5etbb+BbQxeqRopPxIGTUBoEnQGS8+cQlPFlntWjP8AZMHa3CM2kskmTIiDxPZYOTsCy+YoDSp7G3u0jaaGOVcBk7WNW06gOgYHBxQDu2t0jUJGqoo6KoCgfADagMp5546Lm4JAL29k+mNBv9IvD3Rp8whbQPxM3lU9KOE5vl9SKpL9q5kj7OfZ9NbTtdcQaN5suY1QlgGf3pSSB3sdwDoq5652rtZk5PdlqVVulGktEs/Fvn9jSq9IgoCoc580NE30WzwbpxlnIytsh/mOPFz9hPHqdhvWurqFvDjl8F2k1ChKtLhj/oqUMcVpFuxAzlnYlmd2O7uerOx3J/6V8jOVW6qt7t+vI+hhGFCGFohS14nDLvHLG/5XU/0NcTt6sHiUWvgzqNWEtmhw0qjqwHxIFRqEnsjtyS5jSHi8Dydmk0bvv3VYMRjrnTnHzqWVtVjHjlFpd+hxGtTlLhTTZGTcPhaWbCkRDH0pkJJkZyNNpCM4EkzEatONiM7sCN3oyjUqxjOr7sfd/Pw2RlX1WNNuEN3v+PjzLPb2EjubfOmaZUa7eM4FvBuIrSE+BIyoIxt2j7FlreMkY8f4lHMpjTTHw+3GGxgLNo20jH8hMY/GRj3R3sfpG+cX1FHWT005fz9DRsrVNdbU91fMsHKfLrOy3V2pUjeCBv5f/iyD/akdB9gHzJxLYWEbeOXrJ7/g4u7p1nhe6hzzjxWRnSxtX0SyqXmm2/u1uNmk3+2xyq+uT9mtEpmO8ycajljEFuOy4bbnCIOty4P8WTxYFugPvHc+AEFSo88ENzasLGEaburn3Fql2/x9fAZWNidpZxl/sR9RH5ADoX82/oBW5Z2MbeHFNZl69dx8d0x03W6Qq8MXiC+nrzEuKyhpIoyxLmVCVBOlBuwB8CTp8fIkYqWs+KcYt5eV4L13lK2i40p1IrC4XjO75Z7vh8ycrQMgRuLlY8FzpB+0egPkT4fOo51FD3tianRlV9zV9g3m4tGNkYSufdSMhifjjZR6mo5XMP2vifYianZVHrNcK5t6f7PLXhyhT2qo7uSzkqCNR8BnwAwB8KU6CUfbSberFa7k5/221FaLwPTweA/yY/8AIBXX6aj/AIo5/W3H+b8wXg9v/sY/8op+mo/4o8/W3H+b8yCXhERgaVgRoEncB0qxRn0sQNycHHWs5W1Pq3UfLP1Nh3tZVlRj+7h18Uv5LHw+2EUaIBjCgHoMnG5OPEmtOlBQgkjEuKrq1HJ66scVIQnXDeJJa3tnNNqEccjlyqs+MxOoOFBPVhWd0im4pJczY6HajOTbxobnwXjMF5GJbaRZUO2R4H7rA7q3oQDWMfRiXEeLdmjsq6jHLFGwJxs7R5b5LJn5UBnftL4FHJeyakBN1YS6D4iWA7YI81lGR07g2rL6Tq1KKp1YPCUkn3pk1FKWU+w0flu6E1pbyL0khiYfBkB/1rUISE9oHHngjW3tji5ucqjdeyQfxJz+UHA82ZfWu4Qc5YRzKXCsla5C4Gk1wrKMWthlIh9+4xhn9ezUkZ++7eK1LXktIR2RHST957s1Gq5MFAVLm/mkwt9GtMNdMMsx3S3Q9JJPNj9lOp6nAFVrq6hbw4p/BdpNQoSrS4Y/6KFNwNvdVyVbvSSM8gkaQsC0p0YDuVGkajhOoB2A+ej0knxzqRzJ7diXrzNh2bXDGEsRW/ew4lHdNMSsaPGoHZjtNJ1Ed5nyp33wMdBnz2hoSt408OTTe+mdOSWvmWeKpGpnGVy1x4tiDcKml/jQ22PxMZT+hjA/eu/1NKHuSl5Y/wDI9bnP3oR88/YRPLTKcxwWXx7Mqf2U12r+LXtSn55+5zwOPuwh5fwOra0kSQRR6Gu7gYXAOiCJfekbP2VJJztqYqPDaW3pfrZKKzwR3zu368l4le5r9QnJ44nosckTfC40hijliUyIrGOwjY965nfOu8lPm/eIbHdjDt9rA+lSSWEYDbbyxO9ugscltHLlQWa+u86O0kx9ZGhz3RgYY57iKEG4JXP6QvepXV09Zvbu9ci5aWvWPjnpFExyhy925juZ00Qpg20BGM492aRfDH2E+zsx72AvNhY9QuOes38vXM6urvrfZjpFfMu99dpDG8sh0pGrOx8lUZJ/QVpFIw/nHicq2irpP0vjDiSUdCluSFigz1Aw6J85fE14zuC1y1lLVlStLZmmhyS0QiEyZVFDblFICsxCgq2NWG7u4q10dbRdbi7CDpzpavO16qTWG9Elj12ErxK5MajTjWxCpnprOdz6Abn0BrZr1OBabvReJ8na0lUlrnCWX4IhYbYJLBnGsyNqz7zHS2T188A+HukYzVOEFGpDO+fs8+vitzSq1XKjUxthY7N16XPdPYstahhBigOUQDoMfAYrxJLY9cm92dV6eBigOJZQqlmOAoJPwHWuZyUU5Pkdwg5yUVuyFEZ+jwxNs07ZYeSkmR/2wvzqiovqoU3vLfw3ZqcaVxUrLaCwvH3UTtaBkBQBQEtyHe/RuJwkbLdBoZB0BYKXjYjoWGllz5PWT0jSSxNG/wBD15NSpt7ao0zivB5X+naCum4t0EW+4mCyAk52x/BwfQ1lm4RPObEnhk7oUft9DIcEp20EmUYjI2dVGxxnFZvTEOKyqdyz5NMmt3ioj3lDjMdnwcSXDaUtTNEfMiKZ40UebEKoA8zV2jPrKcZ9qT80RyWG0UxpbieTtGGL6/YJGmci3iGSB+WJCXb7zH1FaK/s0882VH/cnjkjV+XrGK2hW2g92ABSfEsQGJY+Ltq1E+bVTLJJ0AUBlf8A2GvrHItGivImZnYSkxTszHJLSbpI34mx0FZt50bC4fHxNP5eRdtr2VFcOFgY3vFZYP8AEWN5HjqwiEi/542YVkS6FrrZp+f4NBdJUnumV6f2m2i+6szfBVH9Wr2PQtd7tLz/AAePpOktk/XxEIOfpLltNrDGv45po1x/wsyAn0DVap9Br98/JfdkE+lH+2PmT1jwq6uBmU3sgO+m2ewhUDy1CeRz8citGl0bbU9o58dSnO9rS/djwJe04IkSyR9hc2ySjN3PdSo/93jBJjWVXYAOTgjIIXWfBauxhGCxFYRWlKUnlvJ3xG+d5MpmOWSPEYxpNnat9vBHduJiowDjSEG3cIapfXitqfFzexPa27rzxyW455Q5eW60SFQtlER2SYz9IYdJDnrEp3GffbvdANVWws3F9dW1m/l/P0LF3cprqqfur5mk1qlAqntJOu1jt9/73cQwHH3C2qQf+VG4oDKOeZ/pHFLhEV5HXs4Yo4wS/cUOSuPdw7k6sgDA3qvVU3JcPI2+jp21K2qOvrxPGOemv337iDueFz8MkaW7heJZ0ZlLOrl5FOSrFSQGOrpmtKxrdVxcfYfNdMW8Llx6hNJPm877s5VnaYKe+YoRqG3fZ/eG/Q4G3wI6VfXE6iT1wvPO5jYhGk5LTilp3JbPz38R9FYjV2hyTlSC2chQuAu+/Uk/OrEKKzx8+/fGMYKlS5lw9XyxrjbOc5H1WSkFAFAeMcDpn0GM/ua8k2losnUUm8N4Gz3ZHSKQ/wCT/VwKh66X+D+X5J1Qi/3x+f4IHivG+0OgRsUQhpsMhOkH3e6SMZxneqNe543w40Wr28vyattY9V7fEuJ6R0a1fPXHwH1vcSGQytA5yoEeloyAnUnOvqx/YCpoTqObqOD7ttvMrVKdJU1SVRLDy8p7+XIlLWVmGWQxnPQlTt590kVbpzclmSwZ9WnGDxGXF4Z+572u+CCMsVG3kCcn/Kf2op64fN4PXT0ynsk38X/KFRXaZE1g6s303NmwG63dv/zOEP7PVLpBZo/E0uiHi48Uz6CrDPqCoe1B9FpG+CezurVsKCzH61QQqjckgkYHWoLqm6tGcFzTXyOoS4ZJkNypw+LiNrfWkySxp9Ld11BopE16ZVkUMMqe0LEZG/lg4rixhUp28IVPeSS8j2o05Noc23Dl4XI5RLviF5LHiJigChc/w+0VRHEuoBmLbnu9dhVyU5S3ZFGKjsSbiS0toYXcSXV1OocjPed21zFfEIkKuFz4Igrk6LZQBQBQBQERxrlm0vP8RAjsOj40uv5ZFww+RrxrITwUXjPs8Nuxltl7cD7uIblB+CWPSJB+FsH8TdKpVbWotaE3F9j1Xz2LUK8HpVimu3ZkTbzxY7WW3ivolJDMYUW6hIO+4VSzL4oQrjHVjtUFDpJxn1VzHhfby9d+xLVsk49ZReUTvEri3hiie3lkuFnGqC2aUyRyMCCJGZ8yLFH1YZ0jYYzgHSrVoUYOc3oilTpyqSUY7jblvgbXkjq7F4g5N3MRj6RKQMwr5KBgN4KoVB46cm1oSuan6qtt+1dnr+S/XqRoQ6in8X69I1FFAAAAAAwANgB5CtkzjqgKjzkc3nC18DcSn5i3lx/WgI3kC2RmvboKNc95MurG/ZxtoVc+WVJ+J9KAV9plusvD5ImAJlkgjXIB0s8qKGUH7QDE0BknFOBXPDbhVul+rkAiS4Ugq7Jkxsc7q2nIKn9xmr9vce2lLTKSz4bMy7y0/ttwWcNvHc919yRGfHr44raWcanzUsZ02Pa9OQoAoAoerQaPYPcSJbwr208uyoxOhR4ySAbBF88b9BWfdzhTjh6vv+uNjV6Pp1Ks8x9mK3a+md/mWzn3lqDh9nw6CHBmWc5c7M6FHM5I+6W0bdB3RWdacTrRx67TZv8AhVvLi9PkViC1RM6FC58BsP06ftW7GnCLzFHy061SaxN58fyds+xx1xt8+n70c9NOz/QjTw1nt+m4nJcgE+QDE/BQCf3YVzKrhvuz8sfk6jQcku/Hzb/AnJdYIz0DEH5RljXEqjT17fpFskjRTWFzX1lhEfacbRJYFds9nLbuxUFiBG8LMcL6az8qo1q3FTdNavT7fyatvb8NZVsYWXv2Pi/g+ieXeY7a/Qvayawp0sCGVlPkysAR+m9ZjWDZTT1RBe1t9PDySxQCe2y4JGgCZDqyOmMdaHSxnUiPZncI19eG3keeJ4oC8zO8gMytJldbbZ0Muw2AA6UJKygpexsaVQiI+34LCk73AUmVxjUzu+kHGVjDEhFOBkLgHA8qAkKAKAKAKAKAKAqfN3K5lJubQBbpR3l91bhR/Lk8m+6/VTtuCRVa6tYXEOGXwfYTUK8qMsx/2UXl7hyXUrJYgxtJvcSkb2y6jmPSfdlL68R9A2piNsHKoWdetJRuPdhp4+u34GhWuaVOOaO8vka7w2wjt4kihXSiDCj/AFJO5JO5J3JJJre2Mkc0AUBUvaIeyS1u/s2t1G8h8onDRO3yEgb4KaAjeRpRFJeWb7SQ3Ekqj78MzF0dfMZJU46EetAL8yHt7yytRvpkN1L6JCMJn80zrj8h8qAQ9p9n29msAIV5rm3SNsZ0MZBlwPRA5+GaJ4eTxrKwzNJ4pbWUW94ojmx3cEFJRn34m/8AbsR5Vt2t3Geknh/U+avrCdLMorMfmvHu7xYVf20MtvOoUPAAoepCnCbKa9cxWSCQg4eQ57KL87jq34F3Pp1qjcXsYLENWadp0ZOo+KosR+bLlPLb8vRrHCpu7+4GWZiFLAdXc79nCp2VB16DJyayIxnWnjds+gnOlbU9dEjOOYOZp7i4El86K4UpHoVkjUFtyM53O7HJzhEq5Th+nk+J4fr/AH5FCrU/VwXAspa49fBfFjI8ejxtIuWAPUbF2wM+qKMmp/1UMb7/AHf2RT/QVFL3dvnwr/yex6vF1Y5RZGBkPuox7ijC7gY3YA/Ovf1EZPRN68lyWx47SUViTSfDzaWrevy0OEFxJqxGIww6yNjGXLN3RkkEaR4dK8SrSzpjPb45Z23bU8e1nH+K7sLXzfxFo+Ehye2laTJL6VBRO/1wR7wxt73SpI26k/bk3z00WvrtIZ3kqa/twUeWur07uXkKTMsC4Ux26noANTt8F8/81ezkqK3UF5v15nNKEriW0qj8l68hrwjid7HIZ+GR30j6gHcIzI+k+7IiLhhuRjYjPhWXXqU56rLfazdtqNan7M+FLsSf1bNFPNHESuq8nksQRvnhjSRAeZftWIH5gKrFsn7bjF9bQicPbcRtQuomBOxl0faeMBmjfAydOQTjGc0BebG7SaNJYmDJIoZWHirDIP6GgF6AKAKAKAKAKAKAKATjhVSxVQCxyxAA1HAGT5nAAyfIUApQBQBQCN5apLG8cih0dSrKejKRgg/KgMt47waS00CZ5Y1t8i04lGvaGKM/yL1B1RemsjSRjOk5yAlyxxma3eea4iN607Am7s5I510LskawjDoqjO25JY0Ay4z7SrRr+HtlnSK1V5ArRENJOy6UAQ7gKjSbnG5HxoCwcB4PJxedrviVqIrYRNFb20oBdgzKzTPkZU90Y8f0ywHV/wCyhc/3S8lhXPuSKLhQPJSSrgfFjVindVYLCZTq2FCo8uPloNo/ZRMT3+I7eSWyKf1Z2/pXbvqz5/JES6Ltl+35smOH+y2zQ5naa6PlNJ3P/LjCqR6MDUE6s5+82y3TtqVP3YpFztLVIkVIkWNFGFVQFUDyAGwFRkxj3tZtGj4kjxNlp4Mssnu/VMAAhG498k9au2MpqbUMbczM6UhTdJSqZ0fLvK/HkjvKAfEZ1D9cDP6VtrLXtL7nzUsKXsP7HiwKOigfAD/pRQitkHVm92/M8uLlI95HVfzMB/WvJVYR95pHUKNSo/Zi2Rtzx1Bq7NGlKKWOBpAGM7s3mPIHNUK3SVGGi1ZsWnQN3cJtLCWrF+JW9wls8j9rHIoDBY4PqhFse2Ny50OpUjCrhizAVTqX1WW2ngXqPRdvFrjy+3J1yxyg1/c6YnaNEUi4n95u9jSilv5hxn8I+QOXTc6vtT1PrL/qLFqlaey0mnjsePJ+BqVlyOYI0jh4hfIIwAg1xFVAGw0dngj08fOrBhj/AJU4tLKbiC509vaSBHdBhZFZQ0cgX7JKndcnBoBnbRpZ8SdI8JDcW0lxKg2VZI3RTKB0XWrkNjqVB88gPvZKjDhNrqBGQ7KD4I0jlB/kK0Bb6AKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAiL7laymbVNaW8jHqzQxsT8SRmgHVhwi3gGIIIogN8JGqb+fdHWgHtAFAFAFAFAUn2pcvm7it3WBp+wnDOsbBJTEysriJ8jfUUbTkZ0eleptao8aTWGUQcsqx+rt+OfAi2AHpmTf55PxqZXNZfuZWdjbveCF5uWoAuJrLjI298Mj49dMLnJ/4TXMq9SW8mdQtaMPdgvIpk9jZQXnZxyOQsLyqLqEQmS4XeKB2KqcEgEs2AcYzvUHDrkvOvLq+rwsdySfnuO+E8HmlTUlxYyPISzq9wYpTIxy4kR1yH1E58PLaoalDjecmpZ9MfpqSpqmn8dxW45P4hEmDZSvGO8qRTiWPPUER6gOu+y166dRrHEKV9ZRl1nU4ly1ys+GheeTeYLLh9pFDcNJbyEapTPBNFqlbdzqZMHfYb9FFTJYWEZE5ynJyk8t6k83P/DQMm9h+TZP6AZr04KvyfzzYqJZpZybi8maVo0jkkZEGFijOhTusarn1JoCM4/xOe5e7mNtcRWbmGGW4dNDJZqw7Tso2wxLs7lmxhUUbZ6AbZawLGipGAqIoVVHQKBgAegFAK0AUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUA24jO8cTvHGZXVSVjBClyBsoY7DPTNAZPc8y3fEXhm7O7gt4O0M6WZm1gkAaZXdIwzRsDlI9ZG+1AdNwjiV1Gzol01tJqUQzXqo8kfQM6S27aQw3xnIz86AnOUuQV1yy31pbKrRwxRQYE5RIlIDySMo1SHYZAGyigJk+z6yXPYrLbZ//AJ55oh/lV9P7UAk3KV1H/huKXA/DcJFcDHl0Vv8Am/WgEP7N4nGd04dcjzxLbt/SQUB0eIcUXYcMiI/DfKB+hhFAI3/A+I36GG6Nva2747VYmeaV1yCYw7BVQEbEgE0BeVXAwOgoD2gCgCgP/9k=" jsaction="load:str.tbn" data-sz="f"></p><p><br></p><p style="font-size: 13.33px;"><font size="4"><a href="http://s6.picofile.com/file/8176978142/ostovaneh.mpg.html">1) استوانه : دوران مستطیل حول یک ضلع&nbsp;(حجم حدود 5 مگا بایت)</a></font></p><p style="font-size: 13.33px;"><br></p><p style="font-size: 13.33px;"><br></p><p style="font-size: 13.33px;"><font size="4"><a href="http://s6.picofile.com/file/8176979842/makhroot.mp4.html">2) مخروط: دوران مثلث قائم الزاویه حول یک ضلع قائم ( حجم حدود 5 مگا بایت)</a></font></p><p style="font-size: 13.33px;"><font size="4"><br></font></p><p style="font-size: 13.33px;"><font size="4"><a href="http://s6.picofile.com/file/8176981200/koreh.mp4.html">3) کره: دوران نیمدایره حول قطر (حجم حدود 6 مگا بایت)</a></font></p><p style="font-size: 13.33px;"><font size="4"><br></font></p><p style="font-size: 13.33px;"><font size="4"><a href="http://s4.picofile.com/file/8176982200/davaranzuzanegheh.mp4.html">4) دوران ذوزنقه قائم الزاویه حول قاعده بزرگ (حجم حدود 5 مگا بایت)</a></font></p> text/html 2015-10-01T13:58:56+01:00 math-mis.mihanblog.com سارا فرهادی آموزش قرار دادن یک برنامه در فایروال http://math-mis.mihanblog.com/post/2643 <p align="center"> آموزش قرار دادن یک برنامه در فایروال ویندوز (جهت جلوگیری از باطل شدن سریال نرم افزار)</p><p style="text-align: center;"> &nbsp;</p><p align="center" class="irc_mutc"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAkQjRwwAGoVChMI16js-bmhyAIVBQksCh3d7wrf&amp;url=http%3A%2F%2Faks.roshd.ir%2Fbasic%2FShowPicture.php%3FID%3D7954%26Parent%3D28%26Count%3D1%26rate%3D-1&amp;psig=AFQjCNEbwmtn7RergJXLxc1Ku2hcfHwh7A&amp;ust=1443795083518396" data-ved="0CAkQjRwwAGoVChMI16js-bmhyAIVBQksCh3d7wrf" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"><img width="364" height="390" id="irc_mi" style="margin-top: 93px;" src="http://aks.roshd.ir/photos/28.7954.medium.aspx"></a><a class="irc_mutl i3597" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAkQjRwwAGoVChMI16js-bmhyAIVBQksCh3d7wrf&amp;url=http%3A%2F%2Faks.roshd.ir%2Fbasic%2FShowPicture.php%3FID%3D7954%26Parent%3D28%26Count%3D1%26rate%3D-1&amp;psig=AFQjCNEbwmtn7RergJXLxc1Ku2hcfHwh7A&amp;ust=1443795083518396" data-ved="0CAkQjRwwAGoVChMI16js-bmhyAIVBQksCh3d7wrf" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk" data-noload=""></a></p><a href="http://www.sarzamindownload.com/upload_chs1/image/90/09/Windows_Firewall.jpg" target="_blank" rel="lightbox1127"></a><p style="text-align: center;"> &nbsp;</p><p>بسیاری از نرم افزارهای خارجی که در سایت های دانلود فارسی زبان ارائه شده است، به همراه سریال تقلبی و یا Crack می باشد.</p><p>برخی ازنرم افزارها بعد از نصب و رجیستر شدن، برای اطمینان از قانونی بودن سریال، به سایت خودشان وصل می شوند تا قانونی بودن سریال نرم افزار را چک کنند. این نرم افزار ها به محض چک کردن سریال، غیر فعال (Expire) می شوند و کاربر امکان کار با نرم افزار را نخواهد داشت. (به دلیل غیر قانونی بودن سریال نرم افزار)<br><br>برای حل این مشکل، شما می توانید با قرار دادن نام برنامه در فایروال ویندوز، مانع از وصل شدن نرم افزار به اینترنت شوید.<br><br><strong>برای قرار دادن یک برنامه در فایروال ویندوزهای 7 و 8 ، مراحل زیر را انجام دهید:</strong></p><p><br><strong>1</strong>. به منوی Start رفته و بر روی Control Panel&nbsp; کلیک نمایید.</p><p><br><strong>2</strong>. گزینه Windows Firewall را اجرا نمایید.</p><p><br><strong>3</strong>. در این پنجره بر روی گزینه Advanced Setting کلیک کنید.</p><p><br><strong>4</strong>. در پنل سمت چپ بر روی گزینه inbound Rules کلیک کنید. اکنون در پنل Action بر روی گزینه ...New Rule کلیک کنید.</p><p><br><strong>5</strong>. اکنون بر روی Program کلیک کرده و Next را بزنید.</p><p><br><strong>6</strong>. گزینه This Programs Path را انتخاب کنید و با زدن دکمه Browse ، فایل اجرایی (exe.) برنامه مورد نظر را از محل نصب نرم افزار انتخاب کرده و دکمه Next را بزنید.</p><p><br><strong>7</strong>. در پنجره بعدی گزینه Block the Connection&nbsp; را انتخاب نمایید و Next را بزنید.</p><p><br><strong>8</strong>. در پنجره پایانی و در قسمت Name ، نام نرم افزار را تایپ کرده و دکمه Finish&nbsp; را بزنید.</p><p><br><strong>9</strong>. در نهایت هم همین مراحل را برای Outbound Rules‌ انجام دهید تا برنامه نتواند اطلاعاتی را به خارج از کامپیوتر شما بفرستد.</p><p><br> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p><p><strong>برای افزودن برنامه به فایروال ویندوز XP ، مراحل زیر را انجام دهید:</strong></p><p> &nbsp;</p><p><strong>1</strong>. به منوی Start رفته و بر روی Control Panel کلیک نمایید.</p><p><br><strong>2</strong>. گزینه Windows Firewall را اجرا نمایید. دقت کنید که وایروال در حالت On باشد.</p><p><br><strong>3</strong>. در این پنجره بر روی گزینه Exceptions کلیک کنید و دکمه Add را بزنید.</p><p><br><strong>4</strong>. در لیست Exception ، نام تمام برنامه هایی که فایروال ویندوز اجازه اتصال به اینترنت را با آنها داده است مشاهده می کنید. با غیر فعال کردن Cehckbox (تیک) کنار نام هر برنامه، از اتصال آن برنامه به اینترنت جلوگیری می شود. اگر برنامه مورد نظر شما در لیست نبود، یعنی در حال حاضر هم اجازه اتصال به اینترنت را ندارد.</p><p> &nbsp;</p><p></p><p align="center"><br><!-- <br /> <p> </p> <br /> <p> <br><p align="justify"></p><br><br> </p> --> <!-- <p align="center"> <div id="pagination" class="pagination"> <div align="center"><table align="center" border="0"><tr><td align="center"><span class="disabled" style="float:right">&lt;- ابتدا</span> <span class="disabled" style="float:right">&lt;- قبلی</span> <span class="current current-page" style="float:right">1</span> <span class="disabled" style="float:right">بعدی -&gt;</span> <span class="disabled" style="float:right">انتها -&gt;</span></td></tr></table></div> </div> </p> --> <!-- // Ads Entehaye Tozihate har Matlab (in Articles) - PC ver of site --> </p><p align="rtl"><br><div><center><a href="http://www.adcash.com/ad/display.php?r=319958" target="_blank" rel="nofollow">دانلود نرم افزار کمکی</a></center></div><p align="center"><br><br></p><div><center><a href="http://www.adcash.com/ad/display.php?r=319958" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.sarzamindownload.com/images/banners/customers/onclickads2_468x60.gif"></a></center></div> text/html 2015-10-01T13:53:49+01:00 math-mis.mihanblog.com سارا فرهادی بیندیشیم http://math-mis.mihanblog.com/post/2642 <p align="center"> <img width="510" height="615" style="width: 521px; height: 563px;" alt="" src="http://www.axgig.com/images/45617498794044601569.jpg"></p><p align="center"><img width="441" height="354" style="width: 518px; height: 354px;" alt="" src="http://www.axgig.com/images/15592479452170310366.jpg"></p><p align="center"><img alt="" src="http://www.axgig.com/images/98686728553879086162.jpg"><img alt="" src="http://www.axgig.com/images/50277899637012653270.jpg"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p align="center"><img width="510" height="656" alt="" src="http://www.axgig.com/images/21674877668610880957.jpg"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p> text/html 2015-10-01T12:53:36+01:00 math-mis.mihanblog.com سارا فرهادی کتب ریاضی http://math-mis.mihanblog.com/post/2640 <p align="center"> <br></p><div style="text-align: center;">&nbsp; <table style="width: 111px; height: 2860px; border-collapse: collapse; min-width: 300px;" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none; color: rgb(239, 0, 27); font-weight: bold;">عنوان كتاب</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none; color: rgb(239, 0, 27); font-weight: bold;">لینك دانلود</td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">ریاضی پایه ی اول ابتدایی</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3013"><img width="76" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C2.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3013">ریاضی اول دبستان</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">ریاضی پایه ی دوم ابتدایی</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3024"><img width="76" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C6.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3024">ریاضی دوم دبستان</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">ریاضی پایه ی سوم ابتدایی</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3029"><img width="75" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C10.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3029">ریاضی سوم دبستان</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">ریاضی پایه ی چهارم ابتدایی</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3036"><img width="77" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C15.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3036">ریاضی چهارم دبستان</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">ریاضی پایه ی پنجم ابتدایی</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3648"><img width="76" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C21.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3648">ریاضی</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">ریاضی پایه ی ششم ابتدایی</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3048"><img width="76" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C34-6.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3048">ریاضی</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">ریاضی پایه ی هفتم متوسطه ی اول</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3053"><img width="77" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C103.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3053">ریاضی هفتم</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">ریاضی تكمیلی پایه ی هفتم</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/2998">كلیك كنید.</a></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">ریاضی پایه ی هشتم متوسطه ی اول</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3572"><img width="73" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C117.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3572">ریاضی</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">ریاضی پایه ی نهم متوسطه ی اول</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3680"><img width="70" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C133.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3680">ریاضی</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">ریاضی 2 ( دوم تجربی و ریاضی)</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3080"><img width="73" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C234-2.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3080">ریاضیات (2)</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">هندسه1 ( دوم تجربی و ریاضی)</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3079"><img width="73" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C233-2.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3079">هندسه (1)</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">آمار و مدل سازی (دوم ریاضی، انسانی و سوم تجربی)</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3081"><img width="73" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C234%EF%80%A23-C258%EF%80%A25.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3081">آمار و مدلسازی</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">حسابان</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3107"><img width="78" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C258-1.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3107">حسابان</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">هندسه2</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3131"><img width="73" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C258-4.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3131">هندسه (2)</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">جبر و احتمال</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3108"><img width="75" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C258-2.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3108">جبر و احتمال</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">ریاضی3 سوم تجربی</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3109"><img width="73" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C258-3.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3109">ریاضیات (3)</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">ریاضی سوم انسانی</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3132"><img width="73" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C258-6.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3132">ریاضی</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">مبانی علم رایانه</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3135"><img width="77" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C266-3.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3135">مبانی علم رایانه</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">كتاب كار مبانی علم رایانه</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3136"><img width="77" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C266-5.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3136">کتاب کار دانش آموز (مبانی علم رایانه)</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">ریاضی سوم فنی و حرفه ای</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3313"><img width="78" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C482-8.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3313">ریاضی (3)</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">كتاب كار ریاضی سوم فنی و حرفه ای</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3352"><img width="79" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C450-7.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3352">کتاب کار دانش آموز ریاضی 3 (پودمانی)</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">حساب دیفرانسیل و انتگرال</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3156"><img width="74" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C295-1.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3156">حساب دیفرانسیل و انتگرال</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">هندسه تحلیلی و جبر خطی</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3155"><img width="73" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C294-1.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3155">هندسه تحلیلی و جبر خطی</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">ریاضیات گسسته</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3499"><img width="71" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C296-1_0.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3499">ریاضیات گسسته</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">ریاضی عمومی علوم تجربی</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3152"><img width="73" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C292-1.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3152">ریاضی عموی (1) و (2)</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">ریاضی پایه علوم انسانی</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3153"><img width="73" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C292-2.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3153">ریاضی پایه</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">مفاهیم و روش های آماری1</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3193"><img width="72" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C359-4.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3193">مفاهیم و روشهای آماری (1)</a></span>&nbsp;</div></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">مفاهیم و روش های آماری2</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3328"><img width="73" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C469-8.jpg"></a></span>&nbsp;</div><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3328">مفاهیم و روشهای آماری </a></span></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;">ریاضیات امور مالی</td><td style="border: 3px solid rgb(242, 17, 17); border-image: none;"><div class="views-field-field-book-image-fid"><span class="field-content"><a class="imagecache imagecache-icon_book imagecache-linked imagecache-icon_book_linked" href="http://www.chap.sch.ir/books/3317"><img width="73" height="102" title="" class="imagecache imagecache-icon_book" alt="" src="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/imagecache/icon_book/book_image/94-95/C480-5.jpg"></a></span>&nbsp;</div><div class="views-field-title"><span class="field-content"><a href="http://www.chap.sch.ir/books/3317">ریاضیات امور مالی</a></span>&nbsp;</div></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div> text/html 2015-09-28T19:35:37+01:00 math-mis.mihanblog.com سارا فرهادی امتحانات نهایی شهریور 94 http://math-mis.mihanblog.com/post/2639 <p style="text-align: center;"><strong>ز لینک های زیر سوالات نهایی دروس ریاضی را دریافت نمایید&nbsp;</strong></p><table align="center" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 88.56%; height: 196px; border-collapse: collapse;" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%; text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">مواد درسی</span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%; text-align: center;"><strong>&nbsp;تاریخ برگزاری</strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><p align="center"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">لینک دانلود</span></strong></p></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">ریاضی&nbsp;3 تجربی</span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><p align="center"><strong>94/6/5</strong></p></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><p align="center"><strong><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139406/N940605_2.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">لینک دانلود</span></a></strong></p></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">جبر و احتمال</span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><p align="center"><strong>94/6/5</strong></p></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><p align="center"><strong><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139406/N940605_1.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">لینک دانلود</span></a></strong></p></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">ریاضی انسانی</span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><p align="center"><strong>94/6/5</strong></p></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><p align="center"><strong><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139406/N940605_23.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">لینک دانلود</span></a></strong></p></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">دیفرانسیل</span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%; text-align: center;"><strong>&nbsp;94/6/7</strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%; text-align: center;"><strong>&nbsp;<a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139406/n940607.5.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">لینک دانلود</span></a></strong></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">&nbsp;</span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><strong>&nbsp;</strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><strong>&nbsp;</strong></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">حسابان</span></span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><p align="center"><strong>&nbsp;94/6/12</strong></p></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139406/N940612_1.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>لینک دانلود&nbsp;</strong></span></a></span></p></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><strong>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 153, 0);">ریاضی فنی</span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%; text-align: center;"><strong>&nbsp;94/6/10</strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139406/f9406010.1.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>دانلود</strong></span></a></span></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><strong>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 153, 0);">هندسه 2</span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%; text-align: center;"><strong>&nbsp;94/6/14</strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%; text-align: center;"><strong><a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139406/n940614.1.pdf" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دانلود</span></a></strong></td></tr></tbody></table><p style="text-align: center;"><strong>سوالات خارج از کشور شهریور 94</strong></p><table align="center" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 88.56%; height: 196px; border-collapse: collapse;" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%; text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">مواد درسی</span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%; text-align: center;"><strong>&nbsp;تاریخ برگزاری</strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><p align="center"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">لینک دانلود</span></strong></p></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">ریاضی&nbsp;3 تجربی</span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><p align="center"><strong>94/6/11&nbsp;</strong></p></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://s3.picofile.com/file/8210969650/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C_94_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC.pdf.html" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>لینک دانلود&nbsp;</strong></span></a></span></p></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">جبر و احتمال</span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><p align="center"><strong>94/6/11&nbsp;</strong></p></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://s6.picofile.com/file/8210907950/%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_94.pdf.html" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>لینک دانلود&nbsp;</strong></span></a></span></p></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">ریاضی انسانی</span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><p align="center"><strong>&nbsp;</strong></p></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);">دیفرانسیل</span></strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%; text-align: center;"><strong>&nbsp;94/6/3</strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><a href="http://s3.picofile.com/file/8209451176/dif_94_kharej.pdf.html" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">لینک دانلود</span></a>&nbsp;</strong></span></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>&nbsp;</strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>حسابان</strong></span></span></span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%; text-align: center;"><strong>&nbsp;94/6/3</strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://s6.picofile.com/file/8209451200/hes_94_kjarej.pdf.html" target="_blank"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>&nbsp;لینک دانلود</strong></span></a></span></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 153, 0);">هندسه 2</span></strong></span></span></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><p align="center">&nbsp;</p></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><p align="center">&nbsp;</p></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><strong>&nbsp;</strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><strong>&nbsp;</strong></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;"><strong>&nbsp;</strong></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;">&nbsp;</td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;">&nbsp;</td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 33%;">&nbsp;</td></tr></tbody></table> text/html 2015-09-17T20:11:02+01:00 math-mis.mihanblog.com سارا فرهادی دانلود انیمیشن آموزش احتمال پیشامد متمم و ناسازگار http://math-mis.mihanblog.com/post/2638 <p align="center" style="font-size: 10pt; font-weight: bold; margin-bottom: 7px;">لینک دانلود</p><p align="center"><br><br><a id="downloadlink" href="http://s3.picofile.com/d/ff3d7837-59a8-44c0-b2c8-9d36080d02cc/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C.exe"><img alt="" src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif"></a> </p> text/html 2015-08-25T09:20:07+01:00 math-mis.mihanblog.com سارا فرهادی نمونه سوالات طبقه بندی امتحانات نهایی http://math-mis.mihanblog.com/post/2633 <p style="text-align: center;"><b><br></b></p><p style="text-align: center;"><b>با تشکر فراوان از استاد عامری بابت تهیه مجموعه زیر</b></p><p style="text-align: center;"><b>آشنایی با <span style="color: rgb(239, 0, 27);">نمونه سئوالات <span style="color: rgb(0, 64, 235);">موضوعی</span></span></b> امتحانات نهایی می تواند كمك های موثری به دانش آموزان داشته باشد.علاقه مندان برای دریافت نمونه سئوالات امتحانات نهایی <span style="color: rgb(239, 0, 27);">دروس ریاضی متوسطه</span> می توانند به لینك های زیر مراجعه كنند.</p><p>&nbsp; <br></p><p align="right"><span style="color: rgb(239, 0, 27); font-weight: bold;">حسابان</span>&nbsp;</p><table style="border-collapse: collapse; min-width: 300px;"><tbody><tr><td>فصل1<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=672">f1-hesaban.pdf</a></span> [127.73 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 373)</span></p></td></tr><tr><td>فصل2<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=683">hesaban-f2.pdf</a></span> [146.69 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 286)</span></p></td></tr><tr><td>فصل3<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=718">f3-hesaban.pdf</a></span> [57.52 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 370)</span></p></td></tr><tr><td>فصل4<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=723">f4-hesaban.pdf</a></span> [81.33 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 356)</span></p></td></tr><tr><td>فصل5<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=731">f5-hesaban.pdf</a></span> [90.48 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 301)</span></p></td></tr></tbody></table>&nbsp; <p><span style="color: rgb(239, 0, 27); font-weight: bold;">جبر و احتمال</span></p><table style="border-collapse: collapse; min-width: 300px;"><tbody><tr><td>فصل1<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=673">f1-jabr-ehtemal.pdf</a></span> [159.85 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 194)</span></p></td></tr><tr><td>فصل2<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=678">f2-jabr-ehtemal.pdf</a></span> [181.26 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 180)</span></p></td></tr><tr><td>فصل3<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=721">f3-jabr-ehtemal.pdf</a></span> [83.89 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 193)</span></p></td></tr><tr><td>فصل4<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=725">f4-jabr-va-ehtemal.pdf</a></span> [1.11 مگابایت] ( تعداد دانلود: 240)</span></p></td></tr></tbody></table>&nbsp; <p>&nbsp;<span style="color: rgb(239, 0, 27); font-weight: bold;">هندسه 2</span></p><table style="border-collapse: collapse; min-width: 300px;"><tbody><tr><td>فصل1<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=679">f1-hendeseh2.pdf</a></span> [147.71 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 203)</span></p></td></tr><tr><td>فصل2<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=680">f2-hendeseh2.pdf</a></span> [420.17 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 208)</span></p></td></tr><tr><td>فصل3<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=685">f3-hendeseh2.pdf</a></span> [163.26 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 225)</span></p></td></tr><tr><td>فصل4<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=724">fasle4-hendese2.pdf</a></span> [110.93 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 170)</span></p></td></tr></tbody></table>&nbsp; <p>&nbsp;<span style="color: rgb(239, 0, 27); font-weight: bold;">ریاضی سوم تجربی</span></p><table style="border-collapse: collapse; min-width: 300px;"><tbody><tr><td>فصل1<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=674">reazi3-tajrobi-f1.pdf</a></span> [289.75 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 347)</span></p></td></tr><tr><td>فصل2<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=686">reazi3-tajrobi-f2.pdf</a></span> [518.76 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 378)</span></p></td></tr><tr><td>فصل3<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=719">reazi3-tajrobi-f3.pdf</a></span> [445.84 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 334)</span></p></td></tr><tr><td>فصل4<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=720">reazi3-tajrobi-f4.pdf</a></span> [334.97 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 378)</span></p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(239, 0, 27); font-weight: bold;">ریاضی سوم انسانی</span></p><table style="border-collapse: collapse; min-width: 300px;"><tbody><tr><td>فصل1<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=689">3ensani-f1.pdf</a></span> [519.58 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 180)</span></p></td></tr><tr><td>فصل2<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=690">3ensani-f2.pdf</a></span> [325.92 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 156)</span></p></td></tr><tr><td>فصل3<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=688">3ensani-f3.pdf</a></span> [335.39 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 157)</span></p></td></tr></tbody></table>&nbsp; <p>&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(239, 0, 27); font-weight: bold;">حساب دیفرانسیل و انتگرال</span></p><table style="border-collapse: collapse; min-width: 300px;"><tbody><tr><td>فصل0<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=682">dif-f0.pdf</a></span> [58.12 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 156)</span></p></td></tr><tr><td>فصل1<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=684">dif-f1.pdf</a></span> [66.81 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 156)</span></p></td></tr><tr><td>فصل2<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=732">f2-dif.pdf</a></span> [64.41 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 110)</span></p></td></tr><tr><td>فصل3<br></td><td style="text-align: center;"><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=737">f3-dif.pdf</a></span> [115.97 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 110)</span></p></td></tr><tr><td>فصل4<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=742">f4-dif.pdf</a></span> [70.61 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 91)</span></p></td></tr></tbody></table><b>&nbsp;</b> <p>&nbsp;<b> <span style="color: rgb(239, 0, 27);">ریاضی سوم فنی و حرفه ای </span></b></p><table style="border-collapse: collapse; min-width: 300px;"><tbody><tr><td>بخش1<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=677">reazi-poodmani-b1.pdf</a></span> [519.59 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 75)</span></p></td></tr><tr><td>بخش2<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=676">reazi-poodmani-b2.pdf</a></span> [430.06 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 57)</span></p></td></tr><tr><td>بخش3<br></td><td><p style="text-align: center;"><span class="attachment"><span dir="ltr"><a href="http://www.mathtower.org/engine/download.php?id=681">reazi-poodmani-b3.pdf</a></span> [515.26 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 91)</span></p></td></tr></tbody></table>&nbsp;<br><p>&nbsp;</p>