Numerical Analysis 9th Edition

Numerical Analysis Ninth Edition

Richard Burden, J. Faires

این کتاب به عنوان مقدمه ای بر تئوری و کاربرد تکنیک های مدرن تقریب عددی برای دانشجویان در یک یا دو ترم تجزیه و تحلیل عددی شناخته شده است. با روشی قابل فهم و تنها به یک پیش نیاز حساب دیفرانسیل انتگرال، باردن و فیرز توضیح می دهند که چگونه، چرا و چه زمانی از روش های تقریبی می توان انتظار داشت تا به کمک ما بیایند. تعداد زیادی از مثال ها و تمرین ها برای بهبود درک دانشجویان بطور شهودی و نشان دادن کاربردهای عملی موضوعات مختلف در مسائل مهم روزمره از جمله ریاضی، محاسبات، مهندسی و رشته های علوم فیزیکی در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرند.